Information om vägens avstängning under förfallsperioden

 

Sandövägen hålles stängd för tung trafik (>3.5 ton) under förfallspersperioden (våren).

Avstängningsperioden har tidigare varit fastslagen till 1 April - 31 Maj. Tyvärr så får vi enligt Trafikverket inte längre begagna oss av en fastställd avstängningsperiod utan måste bedöma situationen vart år utifrån de vägförhållanden som finns.

Således: Styrelsen kommer hädanefter att skylta av och skylta på 3,5-tonsskylten när den så finner lämpligt. Låt däremot den gamla avstängningsperioden 1 April -> 31 Maj tjäna som en indikation på när vägen rimligen kommer att vara avstängd.

Från och med våren 2018 har styrelsen i ett försök att få bukt med överträdelser inköpt en tilläggsskylt som förtydligar styrelsens inställning.

Fordon som utför samhälleliga funktioner (sophämtning/slamtömning) har undantag från ovanstående. Föreningen har sedan ett antal år ett gott samarbete med Pireva.

Gällande transporter utom perioden så kontakta gärna oss i styrelsen så kan vi komma överens om dispanser. -I början och slutet av avstängningsperioden så kan vi oftast medge tillstånd.

Om du har några frågor så kontakta styrelsen
Alternativt ring; Magnus Häggblad 070-6660379 Ordförande, 070-6979470 Kassör

Nedanstående citat är taget ur den lantmäteriförrättning som Sandöns samfällighetsförening arbetar efter.

Anläggningsbeslut Sandön GA:1 1997-05-26

"Vägen skall begränsas för tung trafik under tjällossning och annan period då vägens bärighet är nedsatt."

Sidan senast ändrad: 2018-05-06