Onsdag den 11 Juli 2018 - Det kom ett brev om GDRP


Det kom ett brev till föreningen häromdagen som handlade om GDRP. -GDRP betyder "General Data Protection Regulation", och på svenska "Dataskyddsförordningen".

En medlem (troligen: Brevet är inte undertecknat) i samfälligheten menar att föreningen i strid med gällande lag har en offentlig debiteringslängd på hemsidan och hotar med att anmäla föreningen till datainspektionen om inte detta upphör. Brevet finns att läsa här. Föreningen uppfattar brevet som hjälpsamt och informativt.

Föreningen ber om ursäkt för det inträffade och tar härmed bort eventuella debiteringslängder från hemsidan. Föreningen avser att göra en översyn av sin internetverksamhet och registerhållningsverksamhet för att följa den nya lagen. Fram tills att nya rutiner finns på plats så kommer inga personregister att finnas upplagda på hemsidan. Den som besöker föregående års nyhetssidor kommer att upptäcka att samtliga debiteringslängder är borttagna. Där så har skett så finns även en kommentar inlagd för att informera. Om någon upptäcker något som går emot gällande GDRP-lagstiftning på hemsidan så ta kontakt med ordförande/webmaster på haggblad@gmail.com.

Läs mer om lagen i REV-tidningen (Riksföreningen för enskilda vägar.)

/Magnus Häggblad, Ordförande.


.
Tisdag den 22 Maj 2018 - Årsmötet avklarat

Årsmötesprotokoll Sandöns Samfällighetsförening 2018


Årsmötet 2018 inföll en måndagsafton den 7:e Maj. Mötet hade ett normalt antal deltagare (runt 15st). Astrid Häggblad stod för kaffekokning och fikaservering.

Mötet var snabbt avklarat och innehöll inga kontroversiella frågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet och blev återvalda. Detta är det första årsmötet som helt saknade tyngre beslutspunkter eller motioner sedan jag tillträdde som ordförande. Föreningen ligger nu i fas. -Skönt!

Utöver protokollet så diskuterades det och informerades det om den nya informationsskylten vid vägens början samt om förbättringar av diket i höjd med skärningen i Sandösundet.

Tyvärr så glömde jag att ta några kort på mötet. Men det var väldigt likt tidigare år.

Jag vill även ta detta tillfälle i akt att tacka min styrelse samt valberedningen och revisorerna för sitt engagemang och väl utförda arbete. TACK!

/Magnus Häggblad, Ordförande.Efter årsmötet höll den (återvalda) styrelsen konstituerande möte.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.
Torsdag den 26 April 2018 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Måndagen den 7 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Ann, Siv, Danne

Annons Piteå-Tidningen 26/4-2018

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Godkännande av kallelse för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 10. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
§ 12. Val av styrelsefunktionärer.
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2019. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 15. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 16. Stämmans avslutande.

Verksamhetsberättelse 2017

Revisionsberättelse 2017

Årssammanställning Sandöns Samfällighetsförening 2017

Antal plogsvängar 2017

Prognos / Inkomst och utgiftsstat Sandöns Samfällighetsförening 2018

Prognos utdebiteringar 2017-2024 samt ekonomisk flerårsplan

Erhållna statliga och kommunala bidrag 2011-2018

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2018 - BORTTAGEN PGA GDRP

Förslag på fördelning av arvoden 2018

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2018

2018-04-28 - Kompletterande handlingar upplagda.
2018-05-06 - Prognos utdebiteringar 2017-2024 upplagt.
2018-07-11 - Debiteringslängd borttagen pga GDRP.

.
Torsdag den 26 April 2018 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Sandövägen stängdes den 18 April av för trafik med fordon tyngre än 3,5 ton.

Nytt för i år är att utöver 3,5-tonsskylten så finns en tilläggsskylt som meddelar att polisanmälan kommer att göras vid överträdelser.

Har du en transport du önskar göra trots att vägen är avstängd? Fortfarande kan vissa undantag medges men kontakt med styrelsen krävs 070-6660379, 070-6979470

Mvh / Styrelsen Sandöns Samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Siv, Ann, Danne

.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: