Tisdag den 30 December - Nyhetsbrev 2

Till medlemmar i Sandöns Samfällighetsförening Etapp 2

Norrfjärden 23 december 2008

Vid föreningens årsstämma 26 maj beslutades att en extrastämma skulle hållas till hösten, där medlemsfastigheterna skulle få besluta om framtida väg inom Etapp 2. Omröstningen beslutades att avgöras enligt andelstalsmetoden, där varje röst multipliceras med antalet andelar som respektive fastighet har. Vid stämman fanns inte en sådan röstlängd, så omröstningen gick inte att genomföra.

Vi nalkas nu verksamhetsårets slut och någon extrastämma har ännu inte kommit till stånd.
Detta har följande orsaker:

  1. Styrelsen som valdes 26/5 blev snabbt en ordinarie ledamot kort, dessutom tog ingen av de valda på sig att vara kassör eller sekreterare. Inte heller ville någon ta på sig att tillsammans med ordföranden teckna firman. Med andra ord hade föreningen en styrelse som inte var kapabel att betala eller skicka ut räkningar.
  2. Den uppkomna situationen gjorde att en extrastämma till 15/9 utlystes, för val av styrelse och funktionärer. Alternativet var att begära en syssloman från Länsstyrelsen. Detta har provats tidigare av föreningen med mindre gott resultat.
  3. I slutet av september var en ny styrelse på plats. Utbetalningar och fakturering drogs igång, liksom åtgärder som dikesröjning och uppfräsning av de sämsta partierna av vägen enligt motionen från Mjoöns SFF som stämman godkänt. Vidare stubb-och stenröjdes delen vid Sandösundet. På detta lades bär- och slitlager ut, i avvaktan på stämmobeslut kring tidigare inlämnad motion avseende nedgrävning av ”knabben”.  Därefter blev det vinter.
  4. En förutsättning för att kunna hålla en medlemsomröstning enligt andelstalsmetoden är en aktuell röstlängd. En sådan blev klar först 8 dec 2008. Där står vi nu och någon extrastämma hinns naturligtvis inte med under 2008.

 

Ytterligare skäl att inte hålla extrastämma under 2008 är följande:

Projekt ”Säkerhetshöjning” avfördes från föreningens dagordning vid styrelsemöte 23 sep 2008. Projektet strider mot föreningens stadgar och nuvarande Lantmäteriförrättning (från 1997). Det är nämligen så att föreningens uppgift är (enligt Lantmäteriförrättningen) att driva och förvalta befintlig samfälld väg. Föreningens medlemmar fick felaktig information vid extrastämman i september 2007, att man enbart med ett medlemsbeslut skulle kunna få en ny vägsträckning till stånd.

EN STYRELSE I EN SAMFÄLLIGHET FÅR ALDRIG DRIVA EN FRÅGA MOT MEDLEMMARNA SOM LIGGER UTANFÖR BEFINTLIG FÖRRÄTTNING. DEN STYRELSEN RISKERAR ATT BLI SKADESTÅNDSSKYLDIG FÖR DE KOSTNADER SOM DÅ UPPSTÅR.

Däremot kan en föreningsmedlem lämna in en motion om att en omprövning av gällande Lantmäteriförrättning skall ske, för att till exempel ändra på vägens sträckning. Styrelsen tar då upp motionen på sedvanligt sätt och låter medlemmarna rösta om den på en års- eller extrastämma. Motioner ska normalt vara föreningen tillhanda senast 31 mars.

Det här kan låta som en massa hårklyverier och byråkrati, men är den verklighet som samfälligheter lever under.

Däremot är det självklart att en sådan här fråga, kanske den största och viktigaste i föreningen historia, ska avgöras i en medlemsomröstning, men den måste göras på rätt sätt och medlemmarna måste upplysas vad man röstar på.

Väljer stämman att beställa en omprövning av gällande Lantmäteriförrättning så drar dom igång sin process. Man lyssnar på samtliga inblandade andels- och markägare.
Markägarnas inställning är här viktig. I anläggningslagens ”Opinionsvillkor” står det att berörda markägares inställning har stor betydelse för vilken bedömning Lantmäteriet sedan gör.
Lantmäteriet fattar sedan sitt beslut, som är tvingande för föreningen. Däremot finns inga som helst garantier för vilket beslut man fattar. Det kan bli ja eller nej. Blir det ja så byggs en ny väg och blir det nej så avförs frågan för gott. Kostnaden för en sådan här förrättning uppges ligga på mellan 100.000 – 150.000 kr, oavsett vilket beslutet blir.

Kommer en medlemmotion in inom de närmsta veckorna bör en extrastämma kunna hållas under våren 2009. Kostnader för de olika motionerna ska då finnas framme i god tid och även kunna presenteras via medlemsbrev och hemsida före extrastämman.

---------           ------------       ---------------

Övrig information:

Vägsträckan mellan brevlådorna och semesterhemmet, c:a 1200 m borde vara åtgärdad och belagd före midsommar 2009, enligt Mjoöns motion från vårens stämma. Detta blir ett krav från oss mot de leverantörer vi kommer att anlita.
Oavsett vad som blir resultatet av inkomna medlemsmotioner, så tar det tid att genomföra dessa, förmodligen ca 3 år. Fram till dess ska trafikanterna på Sandövägen ha en bättre väg, än vad som varit fallet de två senaste åren.

Besök gärna föreningen hemsida, www.sandovagen.se, som vi löpande håller på att utveckla för att där lägga hela föreningens offentliga information: nyheter, stämmoprotokoll, ekonomi, stadgar och föreningens spelregler.

Med dessa ord önskar vi er ett Gott Nytt Vägår 2009.

Styrelsen För Sandöns Samfällighetsförening

Magnus Häggblad  Ordf. Erik Eriksson  Sekr. Ulf Bresser  Kassör.
Siv Larsson, Dan Henriksson - Ledamöter.

.
Torsdag den 25 December - Stora och små nyheter

Här senaste nytt inom sandöns samfällighetsförening:

Uppladdade dokument:
Lantmäteriet har skickat föreningen ett utdrag ur samfällighetsföreningsregistret, ett register som håller reda på samfällighetsföreningarnas styrelsesammansättningar. En formalitet, men för den som vill så ta del av utskicket på undersidan föreningsdokument.

Villaägarnas riksförbund har på sin hemsida en informationsskrift som behandlar samfällighetsföreningar. Direktlänk till PDF-filen här. Eller gå till sidan föreningsdokument där en kopia finns upplagd. Bra orientering för dig som inte har en bok i ämnet.

Uppdateringar av hemsidan:
Undersidan Ekonomi är uppdaterad, en justering är gjord efter en sent inkommen faktura.

Ny menyrubrik till vänster: "Spelregler för föreningen" -En informationsskrift som delger delägare och tjänsteleverantörer vårt arbetssätt.

Väghållning:
Sandning utfördes efter tövädret tidigare under December. Sandning är inget som föreningen i dagsläget har slutit avtal om och som sker per automatik. Punktinsatser görs istället på beställning av styrelsen. I detta fall så ringde en boende på Bergtjärn upp 08.30 på morgonen och rapporterade om läget. Kassören som också är bosatt på Bergtjärn var bortrest och hade inte kunnat bedöma väglaget. Sandning kunde med hjälp av denne rådige person beställas direkt och utföras samma dag. Kontakta styrelsen via telefon om du har något akut att rapportera! Fotnot, ordförandes telefonnummer: 070-6660379

Stämning:
En andelsägare (Käranden) har stämt Sandöns samfällighetsförening inför Luleå Tingsrätt . Skälet för stämningen anges vara att kallelsen och dagordningen inför den extrastämma som hölls den 15 september 2008 var felaktig. Käranden anser att det i handlingarna skulle framgå att det var fråga om fyllnadsval och icke val av styrelse.

Styrelsen har ingivit ett svar till Tingsrätten som innebär att styrelsen anser att såväl kallelsen som dagordningen följer de regler som som gäller. Kallelsen skedde i enlighet med vad föreningens stadgar föreskriver, nämligen annons i Piteåtidningen och Norrbottenskuriren och 10 dagar före extrastämman, samt lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150)

Dagordningen var också utformad i enlighet med vad lagen anger när det gäller val till styrelse. I kallelsen finns inte nämnt att det skulle vara fyllnadsval. Med tanke på att styrelsen icke var beslutsför återstod endast att ny beslutsför styrelse valdes.
Återstår att avvakta Tingsrättens beslut i frågan.


/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening via Webmaster Magnus Häggblad

.
Onsdag den 24 December - God Jul & ett riktigt gott nytt vägår

Sandöns samfällighetsförening önskar alla en riktigt God Jul och ett gott nytt vägår!

 

.
Lördag den 29 November - Grävningsarbeten i höjd med 'Semesterhemmet'Tisdagen den 2:a December så kommer Sjöporsnes Samfällighetsförening att gräva av vägen i höjd med 'semesterhemmet' med anledning av nedgrävning av vintervattenledning. Arbetena kommera att utföras mellan 10.00 och 14.00 och framkomligheten kommer att vara begränsad men vägen kommer att vara framkomlig genom utläggning av överkörningsplåtar.

Vid eventuella frågor kontakta Mats Öberg ordförande Sjöporsnes samfällighetsförening på 0920-19922 eller 070-591 99 22

/Mats Öberg via Webmaster Magnus Häggblad

.
Torsdag den 20 November - Hemsidan uppdaterad

Ett gäng nya undersidor har kommit upp på hemsidan:

Avstängningstider
Vägen kan inte vara öppen för tung trafik året om, viss period sänks viktklassningen. Läs mer under denna rubrik

Ekonomi
Rubrik där Kassör Ulf Bresser kommer att informera om föreningens ekonomi

Viktig Medlemsinformation / Vanliga frågor
Det viktigaste för dig som medlem att ta del av. Rubriken kommer att byggas på efterhand.

/Styrelsen

.
Onsdag den 5 November - Uppfräsning delar av sektion tvåStyrelsen fick höra talas om att vägverket just nu hade sin fräsmaskin på plats i norra sverige. Ett möte ordnades och ett beslut om att fräsa upp de sämsta delarna av sektion två av vägen togs. Totalt handlar det om 3500 m2 eller ca 700m väg.

När arbetet utfördes gjorde jag ett studiebesök och fick se en rätt maffig maskin i arbete. (Bilderna nedan klickbara)

Maskinen fräste mellan 7-12cm djupt, småstenar hittades av men var av storleken att man kunde sparka ner dom i diket när dom väl dykt upp. Dom hade lite reparationsarbeten ett tag med tandbyte på valsen, men det verkade inte vara sura miner. Fick inte uppfattningen av fräskillarna att vi hade en stenrik väg.Maskinen fick gå tre vändor då det blev kvar en liten sträng i mitten. Själva rivarvalsen var 2.4m bred. (Vägen är 5.1m)

Resultatet av fräsningen. Väldigt sandigt! Fräsgubbarnas utlåtande: "-Här behövs bärlager (höjer vägbanan) alternativt en nedfräsning av makadam 16-32 innan man lägger på en beläggning."

Efter fräsningen så anlitades Bertil Dahlberg för att med väghyveln för att jämna till och fördela det frästa materialet.

Filmsekvens 1 - Fräsning av mittsträngen (10Mb)

Filmsekvens 2 - Fräsning (4.5Mb)

/Ordförande Magnus Häggblad

.
Onsdag den 25 Oktober - Snöröjning samt kringarbetenSnöröjningen av Sandövägen kommer vintern 2008-2009 att utföras av Dick Boström, Kopparnäs. Han kommer även att ombesörja uppsättning av snökäppar. -Åtta entrepenörer tillfrågades i denna fråga. Angående bilden så har Dicks traktor har samma granna rödfärg, men är något större.

/Ordförande Magnus Häggblad

.
Onsdag den 15 Oktober - Upprivning av 200m väg i sandösundet


Filmsekvens (10.5 Mb) från rivningsarbetet

Bertil Dahlberg har anlitats för att riva sönder vägbeläggningen av en sträcka om 150-200m i sundet där vägbeläggningen var som sämst. Bertil rev enkelt sönder nuvarande beläggning (12-14mm tjock) med ett par gamla pallgafflaroch hämtade sedan väghyveln och planade till. Grusning med efterföljande hyvling har skett. Underst har vi lagt 76 ton 0.30-grus. Och som yta 20 ton 0.20-grus. Ingen ytbeläggning (asfaltering el. dylikt) kommer att ske under denna säsong.

Som en effekt av denna åtgärd så har fartguppet närmast tjärnen försvunnit.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening - Magnus, Siv, Dan, Eric, Ulf

.
Onsdag den 15 Oktober - Rapport från styrelsen

Styrelsen som valdes vid den extra föreningsstämman den 15 september har den 23 September haft sitt första styrelsemöte.

Styrelsen är enig om att arbetet skall bedrivas i enlighet med föreningens regler. Styrelsearbetet skall inriktas på att insatta åtgärder skall ge medlemmarna en trafiksäker och farbar väg.

Beslut har fattats om att alla potthål skall lagas inför vintern, samt att riva upp asfalten vid kurvan Sandösundstjärnen, totalt 150-200m, samt lägga på nytt slitlager (grus).

Slyrensning om 2m bredd är utförd på hela vägsträckan.

Styrelsen har även beslutat om att avföra projekt 'säkerhetshöjning' från dagordningen då det strider mot föreningens regler. Styrelsens uppgift är att förvalta den väg som ingår i gällande lantmäteriförrättning.

Om någon andelsägare vill förändra vägens sträckning kan motion om detta inlämnas till föreningen.

Fakturor på avgiften för 2008 har sänts ut. Andelsägare som erhållit papperskopia, men som har e-postadress uppmanas anmäla detta till kassören, kassor@telia.com. Utsändandet av fakturor via e-mail minskar föreningens kostnader.

Föreningen kommer inom kort att få en egen hemsideadress, mer information om detta kommer senare. Denna adress (haggblad.com) kommer då att kvarstå under en övergångsperiod. Det kommer klart att framgå när den nya adressen blir aktiv.

Styrelsen har beslutat att på hemsidan anslå fortlöpande information om föreningens arbete, beslut och åtgärder. Vi kommer på hemsidan att anslå vilka leverantörer för underhåll som tex. snöröjning som vi kommer att använda oss av.

Styrelsen behöver hjälp: Då det visat sig närmast omöjligt att över disk köpa en rättvisande delägarförteckning (Basen man behöver för att upprätta en röstlängd). Så har styrelsen sig emellan delat upp uppgiften att kontrollera om det finns några arrendetomter. Denna information finns nämligen inte hos lantmäteriet. En översyn av nuvarande delägarförteckning sker samtidigt.

Kommentarer/information? -Kontakta styrelsen via länken nedan!

/Styrelsen, Sandöns samfällighetsförening

.
Lördag den 27 September - Föreningsnytt

Sandöns samfällighetsförening höll den 15 September extra årsstämma på Håkansö Byagård med styrelseval samt funktionärsval på dagordningen. Inga andra frågor behandlades.

Protokoll från mötet finnes nedan (Se till att ha en PDF-läsare installerad på datorn.)

Protokoll extrastämma Sandöns samfällighetsförening 15 September 2008

Protokollen finns också att hämta i postlådan vid semesterhemmet, jag lämnade ca 50 exemplar där den 24:e September.

Mötet medförde stora förändringar i styrelse samt styrelsefunktionärer. En uppdaterad lista på styrelse samt funktionärer finns under "Styrelsen" i menyn till vänster.

En följd av förändringarna var att föreningen numera är fullt fungerande, dvs. den har en sekreterare och framförallt en kassör. Föreningen har även kunnat teckna firma och kan nu göra beställningar samt betala räkningar.

/Ordförande Magnus Häggblad

.
Torsdag den 4 September - Kallelse till extrastämma

Sandöns samfällighetsförening

Kallelse till extra föreningsstämma Måndagen den 15:e september
klockan 19.00 i Håkansö byagård. På stämman kommer val av styrelse och
funktionärer att ske.

Dagordning samt övrig information inför stämman finns tillgänglig på föreningens hemsida
www.haggblad.com alternativt hemma hos Ordförande Magnus Häggblad, Jönsbyvägen 63 Norrfjärden

Välkomna! /Ordförande

-Så såg det ut i Piteå-Tidningen samt i Kuriren den 4:e September 2008. Du har hamnat rätt om du läst någon av dessa tidningar och söker mer information om din vägförening.

Sandöns samfällighetsförening kommer den 15:e September att hålla extra föreningsstämma med ett enda ärende: Val av styrelse samt funktionärer

Uppdatering den 12 September 2008: Dagordningen upplagd

Dagordning för extra föreningsstämma den 15 september 2008

1.  Stämmans öppnande.
2.  Val av ordförande för stämman.
3.  Val av sekreterare för stämman.
4.  Val av två justeringsmän.
5.  Godkännande av kallelsen.
6.  Godkännande av dagordningen.
7.  Val till styrelsen
8.  Val av suppleanter till styrelsen
9.  Val av revisorer
10. Val av revisorssuppleant
11. Val till valberedning
12. Mötesprotokollet skall finnas tillgängligt i föreningens brevlåda
     vid semesterhemmet, Sandön senast den 27 september 2008.
13. Mötets avslutande.


Dagordning för extra föreningsstämma den 15 september 2008

Dagordning för extra föreningsstämma den 15 september 2008


Detta är föreningens situation den 4 September 2008:

I dagsläget saknar föreningen kassör. Föreningen saknar även stadigvarande sekreterare samt har en vakant ordinarie plats i styrelsen. En vakans finns också i valberedningen och en på revisorssidan.

Ingen av de fyra ledamöter samt tre suppleanger som valdes av stämman den 26:e Maj 2008 har velat ta på sig någon uppgift i styrelsen.

Föreningen har ej heller kunnat teckna firma. Styrelsemedlemmarna har inte gått med på att en majoritet av styrelsemedlemmarna tillsammans tecknar firma. Dvs. 3 av 5.

Tecknar man inte föreningens firma så kommer man heller inte åt föreningens pengar.

Räkningar eftersänds automatiskt till ordförande i föreningen om kassör saknas. Ordförande har för närvarande 12.000:- i räkningar som han inte kan betala. Kravägare är varskodda om situationen.

Jag har som ordförande hållit tre styrelsemöten där jag försökt bringa reda i denna situation, men jag inte kommit ur fläcken.

Föreningen har 233 delägare som förväntar sig ett styre som ser till deras bästa intressen.

Jag som ordförande anser att föreningsmedlemmarnas intressen är eftersatta. Detta måste åtgärdas så snart som möjligt. Därför kallar jag till stämma med enbart val på dagordningen så att föreningens medlemmar kan påverka sin situation.

/Ordförande Magnus Häggblad

Jönsbyvägen 63
945 91 Norrfjärden
070-6660379
haggblad@gmail.com

.
Onsdag den 3 September 2008 - Diverse föreningsinformation

Nu har jag lagt upp lite information under Föreningsdokument

Protokoll från det årsstämman 28 Maj 2007 (PDF-fil)

Röstlängd/delägarförteckning* framställd av Lantmäteriet 12 Augusti 2008 (Excel-ark)

Kommentar till röstlängden/delägarförteckningen: Jag har jagat Lantmäteriet alltsedan jag tillträdde som ordförande 26 Maj 2008. Som synes så dök den till sist upp den 12:e Augusti. Röstlängden/delägarförteckningen som är nedladdningsbar ovan är tyvärr inte komplett utan saknar information om arrendetomter (arrendetomter brukar enligt lantmäteriet uppgå till ca 20% av totala antalet tomter). Föreningen kan skaffa sig denna information genom att kontakta alla markägare och reda ut alla tomtinnehav. Lantmäteriets kan också ta på sig detta för cirka 700:-/timmen. Mer information nedan i det mail jag fick i samband med att jag erhöll röstlängden från Lantmäteriet.

Sandöns samfällighetsförening har i dagsläget inte gått vidare på någon av dessa vägar och saknar idag fortfarande en aktuell röstlängd.


Från: Jansson Roland K <roland.k.jansson@lm.se>
Datum: 2008-08-12 13:22
Till: magnush@ludd.ltu.se

Hej!

När det gäller fastighetsförteckningar i  EXCEL-format med aktuella
ägar- och adressuppgifter så går det bra att få fram relativt "enkelt"
från vårt handläggningssytem TROSSEN. Andelstalsförteckningen däremot
är mer jobb med. Det du får fram är ägaruppgifter om lagfarna ägare
medan arrendetomterna inte finns med i lagfartregistret. Vi vet därför
endast att det är arrenden som har fått andel i vägen och som regel
namnuppgifter från förrättningstillfället. Ska Lantmäteriet leta
vidare efter aktuella namn och adresser så finns som regel ingen annan
metod än att ringa runt till fastighetsägarna där arrendena ligger och
det till en kostnad på ca 700:-/timme.

Jag bifogar den aktuella EXCEL-filen för Sandön Ga:1. Här framgår
fastighetsbeteckningar, ägare, ägarandel i fastigheten, adresser,
fastighetens andel i vägen uppdelat på de två sektionerna. Du kan ju
kolla resultatet och höra av dig om det är några frågetecken.

Hälsningar

Roland Jansson, Lantmäteriet Luleå


* Delägarförteckningen är den lista som föreningen har över medlemmarna,
röstlängden är den lista som man utifrån delägarförteckningen skapar
på mötet för att alla närvarande och alla ombud sedan ska kunna rösta.

Se till att du har programmet Adobe Reader installerat (gratisprogram som gör det möjligt att titta på PDF-filer på datorn) -Besök sedan undersidan Föreningsdokument.

.
Måndag den 21 Juli 2008 - Drift och underhåll av enskilda vägar

Vägverket har en trycksak som heter 'Drift och underhåll av enskilda vägar' och som är en rikt illustrerad och matnyttig information för väghållare.

Exempel ur boken

'Boken är avsedd för väghållare av enskilda vägar och behandlar de vanligaste frågeställningarna kring väghållningen på det lågtrafikerade vägnätet.'

Lägger upp denna handling under föreningsdokument.

Klicka här för att ta hem filen från vägverkets hemsida.

Drift och underhåll av enskilda vägar (3.7Mb)

Drift och underhåll av enskilda vägar, reviderat beläggningsavsnitt (69Kb)
.
Torsdag den 17 Juli 2008 - Styrelsenyheter

 

Jag, Magnus Häggblad blev av årsstämman den 26:e Maj 2008 vald till föreningens ordförande. Jämte mig så valdes 4st ledamöter. Dessa fyra ledamöter var:

Anette Backman
Inger Rönnkvist
Kent Johansson
Roger Åström

Sedan gammalt så är ordföranden är den ende som väljs av stämman, uppgifterna kassör och sekreterare för föreningen ska sedan fördelas på de fyra ledamöterna på det konstituerande styrelsemötet (första styrelsemötet).

 

Den 9 Juni 2008 så höll jag mitt konstituerande styrelsemöte på Håkansö Byagård 19.00, ordinarie ledamöter samt alla suppleanter kallades. Alla ordinarie ledamöter var på plats.

Ordinarie ledamot Kent Johansson har beslutat sig för att avgå med omedelbar verkan och närvarade enbart för att meddela detta.

Anette Backman tar på sig sekreterarrollen, men endast fram till extrastämman som kommer senare under året.

I övrigt så ville ingen av de ordinarie ledamötena ta på sig något styrelseuppdrag.

 

Den 26 Juni 20008 så höll jag mitt andra styrelsemöte för sandöns samfällighetsförening på Håkansö Byagård 19.00 -På detta andra styrelsemöte så kallade jag även valberedningen (Siv Larsson, Ture Nordlund) samt återigen alla suppleanter. Alla ordinarie ledamöter var på plats. Hela valberedningen var på plats. En av tre suppleanter var på plats.

Min tanke var att kunna lösa problemet genom att kalla alla (ledamöter/suppleanter/valberedning) till en diskussion där vi kan diskutera situationen och komma fram till en praktisk lösning.

Tyvärr.

-Efter dessa två styrelsemöten så saknar föreningen fortfarande en stadigvarande kassör och sekreterare.

Ingen av de tre kvarvarande ordinarie ledamöter som valts av föreningsstämman vill ta på sig permanent sekreterarroll eller kassörsroll, inte heller någon av de tre suppleanterna vill ta på sig någon av dessa uppgifter.

Valberedningen har inga förslag på Kassör / Sekreterare.


Föreningen är nu i en prekär situation där den trots att den har 233 delägare inte har fått en sekreterare eller kassör. Föreningen kan inte verka under dessa förhållanden.

 

Som ordförande hamnar det på min lott att reda ut situationen. De alternativ som står mig till buds är följande:

1. Begära en syssloman från länsstyrelsen. När styrelsen inte fungerar så kan man begära att Länsstyrelsen tillsätter en syssloman som tar över hela styrelsearbetet. Detta är en dyr historia och det landar på minst 50.000 för ett år. Föreningen hade syssloman ~2003.

2. Ta in ett företag som gör kassörens jobb. Har vidtalat en mindre bokföringsbyrå och dom tar ca 600:- (med moms)/timmen. De påstod att det är betydligt billigare än de stora företagen i Piteå.

3. Få tag i en ekonomiskt sinnad person samt ett sekreterarämne inom föreningen som kan arbeta utanför styrelsen till dess att dessa personer kan väljas in formellt. Detta är den lösning som jag förordar, det borde rimligen finnas människor inom föreningen som kan tänka sig att hjälpa till . Föreningen har som sagt 233 delägare och ett antal med ekonomisk bakgrund måste finnas ute i stugorna.

 

Denna hemsida kommer nu in i bilden, som ordförande insåg jag att ordet måste ut till föreningens medlemmar så att folk ges en chans att hjälpa till.

Du som tror dig kunna ta på dig en uppgift i föreningen, eller vet någon annan som är lämpad. -Kontakta då valberedningen eller mig:

Valberedning:
Siv Larsson
Telefon: 0911-66689
E-post: 0911.66689@telia.com

Ture Nordlund
Telefon: 0911-200042
Mobiltelefon: 070-3592963

Ordförande:
Magnus Häggblad
Telefon 070-6660379
E-post: haggblad@gmail.com

Platser som för närvarande inte är fyllda:

Kassör
Sekreterare

(1st Ordinarie Ledamot
1st Plats i valberedningen
1st Revisor)


Torsdag den 17 Juli 2008 - Nya filer upplagda

Nu har jag lagt upp lite information under Föreningsdokument, nämligen;

Protokoll från det senaste årsstämman 26 Maj 2008
Sandöns samfällighetsförenings stadgar av 1990-04-23
Anläggningsbeslut Sandön GA:1

Se till att du har programmet Adobe Reader installerat (gratisprogram som gör det möjligt att titta på PDF-filer på datorn) -Besök sedan undersidan Föreningsdokument.

.
Tisdag den 15 Juli 2008 - Välkommen till Sandöns samfällighetsförenings nya hemsida

Hej och välkommen till Sandöns samfällighetsförenings nya hemsida. -Om ni läser detta så har ni troligtvis sett skylten som är uppställd efter Sandövägen.

Mitt namn är Magnus Häggblad och är sedan 26 Maj 2008 ny ordförande i Sandöns samfällighetsförening. Jag har stugan i höjd med 'semesterhemmet' på norra sidan.
Tanken med denna sida är få ut information och nyheter på ett smidigt och effektivt sätt till föreningens medlemmar.
De närmaste dagarna så kommer det att dyka upp en hel del information på sidan så kom tillbaka och kolla läget.

/Magnus Häggblad, Ordförande

PS. Mitt mobilnummer är 070-6660379 och min mailadress är haggblad@gmail.com om ni vill nå mig för frågor.

.

Nedan finns nya nyhetsinlägg från: