Tisdag den 29 December - Gott nytt år!

 

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening önskar alla medlemmar ett riktigt gott nytt år och en en god fortsättning!

Nedan följer ett nyhetsbrev för att sammanfatta 2009

Några händelser av ovanligare slag som ägde rum 2009:

* Den 9:e mars hölls en extrastämma för delägarfastigheterna i Etapp 2. Man fick möjlighet att rösta om två motioner om framtida vägsträckning.

Motion 1: Omprövning av befintlig Lantmäteriförrättning i syfte att få en ny vägsträckning enligt vad som kallats ”Projekt Säkerhetshöjning”.

Motion 2: Gräva ner den södra delen av ”Knabben” och fylla ut i Sandösundet, samt räta ut kurvan där.

Närvaron var stor för att vara den här föreningen. 111 av 171 medlemsfastigheter röstade.

Röstningsresultatet blev så här, röstning genom andelstalsmetoden var begärd:

Motion 1 avslogs med andelstalssiffrorna 2942 andelar (79%) som var emot, mot 782 andelar (21%) som var för.
Motion 2 godkändes med andelstalssiffrorna 2633 andelar (72%) som var för, mot 1014 andelar (28%) som var emot.

Hade omröstningen varit efter principen, 1 fastighet = 1 röst hade utfallen blivit:

Motion 1  avslogs med rösterna 75 st (68%) som sade nej, mot 36 st (32%) som sade ja.
Motion 2  antogs med rösterna 59 st (53%) som sade ja, mot 52 st (47%) som sade nej.

Därmed fick denna fråga som funnits i flera år, sin slutliga lösning.


* Sandöns Samfällighetsförening stämdes i oktober 2008 av en föreningsmedlem inför Luleå Tingsrätt pga extrastämman som hölls 15 september 2008. Kallelsen och dagordningen påstods ha varit felaktiga. Vid den tingsförhandling som hölls 22 april 2009 drogs klandret mot föreningen tillbaka.


*
Sedan oktober 2008 har Sandöns Samfällighetsförening haft en tvist med Skogsstyrelsen kring ett konsultuppdrag om en ny vägsträckning på Etapp 2. De skickade då en faktura på 79 Tkr till oss. Efter många och utdragna turer, vilka bla beskrivs i protokollet från årsstämman i maj, så har vi nu i december skrivit på ett förlikningsavtal med Skogsstyrelsen. Detta innebär att vi betalat 15 Tkr och därmed är allt reglerat i denna fråga. (Alla belopp inkl. moms).


*  Föreningen blev i augusti bestulen på två stolpar för vägskyltar, som stod i Sandösundet. Är det någon som vet var dessa kan finnas – kontakta Ordföranden Magnus Häggblad.

 

Lite mera normala händelser under 2009

I våras och i juni förstärktes 700 m av vägen på Etapp 2 med bärlager och asfalterades därefter. Resultatet blev över förväntan och entreprenören NCC gjorde ett bra jobb.
Direkt efter midsommar förstärktes olika partier av hela Sandövägen med sk Y 1 G – beläggning, mao tjära och grus.

I slutet av september påbörjades jobbet med Motion 2, ”Knixen” grävdes ner och forslades till Sandösundet, där vägbanan höjdes och breddades. Samtidigt grävdes ett antal stenar och stubbar upp ur vägbanan, vid den sk SCA-kurvan som samtidigt breddades.

Under sommaren och hösten har dikesröjning utförts, både maskinellt och manuellt.
Siktröjning i Sandösundet är utförd och stamkvistning och röjning mellan Brevlådorna och Bergtjärn är nu klar. I och med detta har vi säkerställt den röjningsstandard som krävs av enskilda väghållare som uppbär statliga vägbidrag för drift och underhåll.

 

Kommande år:

Enligt den åtgärdsplan som antogs för 2009 – 2011 på årsstämman i maj, kommer resterande del av sträckan Brevlådorna – Bergtjärn att slutföras 2010. Detta utförs på samma sätt som åtgärderna 2009, förstärkning med bärlager och asfaltering. Dessa långsiktiga åtgärder ger en väg med en beläggning som bör stoppa minst 10 år. Efter detta är halva Etapp 2, den sämsta delen, åtgärdad.

Fr.o.m 2011 kommer fokus att läggas mer mot Etapp 1 och resterande del av Etapp 2.
Sannolikt kommer även Sandöns Samfällighet att påverkas av den tänkta ombyggnaden av E4 till en 2 + 1 väg. Mycket talar för att den nya anslutningen mot E4 kommer, att när den är färdigbyggd, anslutas till Sandöns Samfällighet, vare sig vi vill eller inte. Då lär det också bli aktuellt med en ny Lantmäteriförrättning.

 

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er alla "Ett Gott Nytt Vägår.”

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Erik, Ulf, Dan.

.
Tisdag den 29 December - Undersidan Ekonomi uppdaterad

 

Föreningens kassör Ulf låter meddela ett preliminärt utfall för 2009 och nu finns det anslaget på undersidan 'Ekonomi'. Utfallet är preliminärt men det är mycket nära verkligheten. På årsstämman 2010 fastställes och godkännes den slutgiltiga versionen.

/Webmaster Magnus

.
Tisdag den 20 Oktober - Angående tung trafik under avstängningsperioden


Sandövägen hålles stängd för tung trafik (Över 3.5 ton) under förfallspersperioden 1 April - 31 Maj. Tyvärr så har avstängningstiden överträtts vid ett antal tillfällen, säkerligen vid fler än vad styrelsen är medvetna om. Grävmaskiner har transporterats och gruslass körts ut mitt i avstängningsperioden.

För att låta det tydligt framgå att avstängningsperioden är till för att respekteras så har styrelsen tagit ett beslut om att debitera varje enskild överträdelse med 5000:-

Vissa samhällsfunktioner har laglig trafikrätt året runt. All övrig trafik över 3,5 ton hänvisas till perioden juni - mars.

/Styrelsen


Styrelsen vill påminna/föreslå att göra tyngre transporter nu i höst för att inte stå utan grejor när Majsolen börjar skina!

.
Söndag den 4 Oktober - Rapport vägåtgärder


På extrastämman den 9 Mars 2009 röstades det om två saker: 1. Ny vägsträckning 2. Nedschaktning av det skrymmande krönet vid sandösundet. Utfallet var NEJ till ny vägsträckning och JA till nedschaktning av krönet samt rätning av vägen.


Saxat ur protokollet extrastämman 9 Mars 2009

Styrelsen har sedan dess ekonomiskt kalkylerat, planlagt samt upphandlat arbetet och satte spaden i jorden måndagen den 21 September.

Föreningen fann att det var förmånligast att anlita lokala entrepenörer, kända ansikten för de flesta!

Gänget som utförde alla arbeten: Dick Boström, Bertil Dahlberg samt Urban Larsson. Grävare/Lastmaskin/Dumper

FOTNOT: Det är många bilder som ska laddas nedan och det kan ta en stund om du har långsam internetuppkoppling. Modemanvändare gör bäst i att koka kaffe innan sidan tas i bruk.

SCA-Kurvan

Det första ingreppet gjordes dock inte i Sandösundet utan vid den skarpa kurvan mitt på SCA-skogen (mellan Bergtjärn och Mjoökorset) som legat i arbetskön en längre tid. Här skulle en del skjutande stenar bort samt körbanan breddas med hjälp av massor från knabben.

Dick anländer till kurvan på SCA-skogen

Riktkäppar som ska tjäna som markörer vid vägbreddning

De mest framträdande skjuten åtgärdas, här en stubbe (titta i skopan)

Kassör Ulf Bresser följer arbetet

Här en luring i kanten som plogen varit på flera gånger

Sådär, nu var den väck

Här kommer en bildserie från upptagandet av den största stenen

Filmade lite när stenen till slut fick ge sig:

Återfyllning med nytt material samt planering sköttes av Bertil Dahlberg

Efter upptagning av de skjutande stenarna/stubbarna

Breddning av vägen med pinnmo från Sandösundet

Det slutgiltiga resultatet efter breddning samt dikning av sträckan

En lite längre film som visar arbetena med stenupptagning och återfyllning

 

Sandösundet

Nu kommer vi in på det egentliga arbetet som skulle utföras, närmast nedan så följer några 'före'-bilder på kurvan samt knabben ifråga.

Kurvan sedd från Bergtjärnshållet, markeringskäppar uppsatta för breddning av väg.

Kurvan sedd från tjärnen och upp mot bergtjärn. SCA höll med nya trummor till sin infartsväg.

Knabben fotograferad stående mitt i infarten mot Sjöporsnes

Knabben fotograferad längst ner i backen

Inledningsvis så flyttades trumman in till SCA-skogsinfarten för att linjera med den nya vägbredden, även avtäckning av användbart grus utfördes innan den egentliga knabb-schakten tog vid.

Så kunde Dick börja gräva bort knabben! Materialet var finaste pinnmo och utmärkt fyllnadsmaterial.

Ingående diskussioner hade förts med Dick och Bertil gällande framkomlighet vid alla tillfällen. En lösning skulle ha kunnat vara att använda Sjöporsnes samfällighetsförenings slinga som passande nog precis omlöper arbetsområdet.

Föreningen nekade dock till att låta oss dirigera trafiken genom deras område. En tid före projektstart så stängdes också vägen genom Sjöporsnes av med stenar.

Lösningen var att ta bort knabben i två etapper och låta trafiken gå på den oschaktade delen för att sedan dirigeras om till den nygrävda delen. Detta visade sig fungera utmärkt.

Efter cirka en dags arbete så var halva knabben ett minne blott

Schakten nådde på djupaste stället mig till halsen, ca 1.70m

Nere i kurvan arbetade Bertil med att bredda vägen efter våra markeringar samt höja vägbanan ungefär 30cm

Bild från Bergtjärnsinfarten, breddning pågår

Bild från SCAs skogsvägsinfart upp mot bergtjärn

Vägen breddad upp mot Bergtjärn

Dick öser material från andra halvan av knabben

Pinnmon står pall för en grävmaskin och ett fall på 1.5m

Skytteltrafik

Mitt inlånade ekipage

Vi skoftade lite en kväll

På morgonen så var knabbens saga all

Dikning/släntning av alla arbetsområden vidtog

Kort film från släntningen

 

Bergtjärnsinfarten ner mot tjärnen

Upp mot Bergtjärnsinfarten

Efter slutliga justeringar av sträckan med hjälp av hyvel så grusades knabben och kurvan

Från Sjöporsnesinfarten upp mot fd knabben

Mitt i Sjöporsnesinfarten upp mot fd knabben

Från Tjärnen upp mot Bergtjärn

SCAs skogsinfart upp mot Bergtjärn

Upp mot Bergtjärn

Planen är att låta kurvan och (fd) knabben ligga grusväg till nästa höst för att då beläggas.

Styrelsen vill här passa på att uttrycka sin tacksamhet mot entrepenörerna som tack vare ett gediget kunnande samt stor flexibilitet utfört markarbetena till full belåtenhet.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Siv, Danne, Eric, Ulf

Förändringar och kompletteringar på denna sida kan förekomma.

.
Onsdag den 30 September - Sandöns samfällighetsförening utsatt för stöld

 

Sandöns samfällighetsförening saknar två stycken stolpar med betongplint. Stolparna stod i kurvan mot sandösundstjärnen (se kryssen på kartan nedan) och hade tjänat som hållare för vägbuleskyltar.

När vi rev beläggningen i kurvan i fjol så försvann fartguppet och vi monterade bort skyltarna och lät de nakna stolparna stå kvar.

Nu i tisdags den 22 September så upptäckte föreningens kassör att stolparna var försvunna. Tanken var att köpa mötesmärken (M) och flytta stolparna till de nya mötesplatserna som är anlagda.

Vägstolparna är inte vägverkets egendom/ansvar, utan är föreningens egenhändigt införskaffade.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

Kanske ligger stolparna någonstans på en stickväg i området? Tips mottages på: 070-6660379 Magnus, 070-6979470 Ulf

.
Fredag den 21 Augusti - Vägarbeten


Den 21 September så kommer det att vara begränsad framkomlighet efter Sandövägen i höjd med den omdiskuterade 'knabben' samt den grusbelagda kurvan i sundet närmast Bergtjärn. Lokala entrepenörer (Dick & Bertil) kommer att shackta ner knabben samt återfylla dessa massor i kurvan för att göra vägen bredare. Arbetet kommer att pågå i cirka en vecka. Beräknad period är 21-26 September.


Ta det lugnt efter vägen denna period!

/Styrelsen Magnus, Ulf, Eric, Siv, Danne

.
Fredag den 21 Augusti - Undersidan Ekonomi uppdaterad

 

Föreningens utfall för 2008 finns numera anslaget på undersidan 'Ekonomi'. Denna fastställdes vid årsstämman den 27 Maj 2009.

/Webmaster Magnus

.
Torsdag den 20 Augusti - Förändring av andelstal för Norrfjärdens IFTill årsmötet den 27 Maj 2009 så hade Norrfjärdens IF inkommit med en motion gällande andelstalssänkning baserat på Lantmäteriets beräkningar.

Motion NIF om sänkning av andelstal [3 Sidor, 1Mb]

Styrelsen kontaktade Rickard Lundgren på Lantmäteriet i Piteå för att få mer information gällande detta. Rickards uppfattning var att en ny beräkning kunde göras och att det ej behövdes en ny förrättning för att de nya andelstalen skulle träda i kraft. Det var dock mer praktiskt att ta upp det som en motion och låta alla säga sitt innan man gick till beslut.

Resonemanget var att vi hade ett fel som är möjligt att rätta till inom gällande förättning, varför skulle vi inte åtgärda det?

Sagt och gjort, följande kan utläsas ur årsmötesprotokollet från i år:

Utfallet är som nedanstående fil redovisar:

Överenskommelse gällande Sandön Ga:1 och Sandön 1:46

Den viktigaste delen är denna:

Således en sänkning med 40% för NIF:s del

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Danne, Eric, Siv, Ulf

.
Torsdag den 20 Augusti - Sandövägens sträckning kontrollerad


Vid årsstämman den 27 Maj 2009 så kom frågan om huruvida Sandövägens sträckning faktiskt går ända till vändskivan på Borgaruddens badplats, eventuellt kunde det vara så att den slutade vid avfarten till Mjoön.

Styrelsen kunde inte omedelbart svara helt säkert på detta utan bad om tid att undersöka saken och att frågan skulle tas upp på nästkommande möte/årsmöte.

Efter kontakter med Lantmäteriet och kontroll i förrättningshandlingarna från 1997 så har följande information framkommit:

"Gemensamhetsanläggningen skall härmed omfatta en ca 6,3km lång utfartsväg från Sandön 1:26 till allmän väg 510, sträckan 1-2-3 enligt bilagd kartskiss."

Vägen börjar vid korsningen med avfart Stora Granholmen och är tydligt märkt med rött (Punkt 1)

Vägen slutar i höjd med fastigheten Sandön 1:26, det vill säga den numera flyttade infarten till Sandön 1:26. (Punkt 3)

Frågan som ställdes på årsmötet visade sig väl befogad och en del förändringar kommer i och med detta att ske medförande att Norrfjärdens IF själva får sköta om underhåll, snöröjning med mera. Stugägare och fastboende nyttjande NIF:s tillfartsväg för själva ordna snöröjning av sträckan Borgarudden-Mjoökorsningen. Vid vägens början kommer en fastboende att få andel samt medlemsavgift utdebiterad.

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening välkomnar samarbeten när det gäller upphandling av slyröjning/snöröjning och kommer att kontakta NIF samt representant för stugägare bortom Borgaruddens camping när så är möjligt.

Fotnot: Tog inte ut punkt 2, dvs vägens delning i mitten när jag hade kartan till hands. Denna bild kommer framöver och kommer då att finnas under den röda rutan 'Medlem? Läs Här!' till vänster i menyn.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

.
Fredag den 31 Juli - Undersida 'Styrelsen' uppdaterad
Efter en något genant frånvaro av information så har webmastern börjat ta tag i föreningens hemsida igen. Först ut på plan är en uppdatering av undersidan 'Styrelsen' med en aktuell laguppställning efter årsmötet 27 Maj.

/Webmaster Magnus

.
Söndag den 7 Juni - Länktips! Borgaruddens campings hemsida!


 

Råkade hitta Borgaruddens campings hemsida och länkar den här. Kom ihåg att köpa ordentligt med glass i sommar!

/Webmaster Magnus

.
Söndag den 7 Juni - Vägarbete pågår!


Vägarbeten kommer att ske under vecka 24 (8-14 Juni) i höjd med semsterhemmet. Det är den tidigare uppfrästa sträckan som legat grusbelagd kommer att åtgärdas grusas/packas/beläggas. Se äldre nyhetsinlägg på denna sida för mer ingående information.

Se upp i trafiken den närmaste tiden hälsar Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Ulf, Siv, Eric, Danne

.
Onsdag den 3 Juni - Rapport från årsstämman

Protokoll Årsstämma Sandöns samfällighetsförening 27 Maj 2009 [1.8Mb]


Här kommer stämmoprotokoll från stämman den 27 Maj. En fylligare rapportering kommer så snart som möjligt.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Ulf, Siv, Eric, Danne

.
Torsdag den 14 Maj - Kallelse till årsstämma Uppdaterad 17 Maj 2009


Sandöns Samfällighetsförening kallar till
Årsstämma
Onsdag 27 Maj kl. 19.00 Håkansö byagård

Huvudsaklig dagordning enl. stadgarna, utöver detta kommer motion från NIF att behandlas. Styrelsen är positivt inställd till motionen.

Årsmöteshandlingar finns att ladda ned här nedan: (Se till att ha Adobe Acrobat installerat)

Alla tillgängliga dokument rörande Årsstämma 2009 i en fil [4.2Mb]

Nedan följer de olika ingående dokumenten separat för den som så vill:

Fullmaktsformulär för dig som inte kan närvara på mötet [1 sida, 8Kb]

Dagordning för Årsstämma 27 Maj 2009 [1 Sida, 9 Kb]

Årssammanställning 2008 Sandöns samfällighetsförening [8 Sidor, 2.3Mb]

Verksamhetsberättelse 2008 Sandöns samfällighetsförening [2 Sidor, 600Kb]

Revisionsberättelse 2008 Karl-Åke Larsson [1 Sida, 36Kb]

Revisionsberättelse 2008 Bo Viklund [1 Sida, 14Kb]

Motion NIF om sänkning av andelstal [3 Sidor, 1Mb]

Tillägg till stadgar [1 Sida, 300Kb]

Mer information kan dyka upp under denna rubrik de närmaste dagarna!

Uppdateringar:

17 Maj:

-Fullmaktsformulär upplagt
-Revisionsberättelse från Karl-Åke Larsson respektive Bo Viklund upplagda
-Huvudfilen med alla ingående dokument uppdaterad

.
Onsdag den 13 Maj - Åtgärder på Sandövägen 2009 t.o.m. 2011 Uppdaterad 17 Maj 2009

 

Följande arbetsplan är den som Sandöns samfällighetsförening har utarbetat och som kommer att föreslås på årsstämma 2009

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

 

2009

Etapp 1: Vissa partier ska bättras med Y1G (Tjära och grus)

Etapp 2: NCC Roads AB kommer under våren fram till senast 17 Juni att lägga ut totalt 615 ton bärlager (0-30) på de 730 meter väg som frästes upp under hösten.

Efter detta vidtar vattenpackning / hyvling samt beläggning med cirka 4 cm mjukbitumenstabiliserat oljegrus (Mjog).

Sträckan "Greger Nilsson/Kjell Ahlqvist - Semesterhemmet" ska lagas med Y1G så att den fungerar bra till hösten 2010 (Bild) beräknas också vara klart till midsommar.

Hösten 2009 ska knixen på knabben (Bild) tas ner enligt beslutet på extrastämman 9/3.

Massorna ska förstärka vägbanan i Sandösundet, där kurvan rätas ut och breddar vägen. Detta får sedan ligga ett år.

Den skarpa kurvan där SCA:s hygge börjar ska rätas ut 1 m i sidled (Bild)

 

2010

Etapp 1: Vissa partier ska bättras med Y1G (Tjära och grus)

Etapp 2: Hösten 2010 ska sträckan "Greger Nilsson/Kjell Ahlqvist - Knabben" fräsas upp, förstärkas och asfalteras Samtidigt beläggs också Sandösundet.

Efter detta är sträckan "Brevlådorna - Bergtjärn" klar

2011

Etapp 1: Vissa partier ska bättras med Y1G (Tjära och grus)

Etapp 2: Fler mötesplatser anläggs. Förbättringsåtgärder för sträckan "Bergtjärn - Borgarudden"

 

Fotnot: För att hänga med i svängarna när du läser texten ovan så ta en titt på lokalkartan som användes vid extrastämman tidigare i år. (OBS! Förslaget på ny sträckning är EJ längre aktuellt)

.
Fredag den 1 Maj - TingsutsagaStyrelsen för Sandöns samfällighetsförening flankerad av representant från valberedningen har vid tinget i Piteå bemött de klander av föreningstämmobeslut som inlämnades efter extrastämman den 15 September 2008 då den nu sittande styrelsen valdes. Förhandlingarna skedde den 22 April 2009 vid tingsstället i Piteå efter en utdragen skriftväxling under vintern.

Yrkandet var att extrastämman skulle ogiltigförklaras på grund av brister i kallelsens och dagordningens utformning. Även mötestekniken ansågs felaktig.

Efter genomgång och diskussion vid tingsrätten och efter inrådan av lagman så fann käranden det för gott att dra tillbaka stämningen i sin helhet.

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening kan således lugnt fortsätta sitt arbete.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Ulf, Siv, Eric, Danne

.
Torsdag den 9 April - Information om vägförbättringar under våren och sommarenUnder måndagen den 6:e April lades det ut 310 ton bärlager 0-30 på de 730 meter väg som frästes upp i höstas. Detta för att förekomma det förfall som väntas inom det närmaste veckorna. Ytterligare 305 ton bärlager kommer att läggas ut senare (Totalt 615 ton). Efter detta vidtar vattenpackning / hyvling samt beläggning med cirka 4 cm mjukbitumenstabiliserat oljegrus (Mjog*). Hela arbetet kommer att vara utfört senast 17 Juni och utförs av NCC Roads AB Sverige.

* I vårt fall så heter beläggningsprodukten '100 MJOG 16V1500'.

-Ta det lugnt efter vägen så spar vi på gruset!

Övrigt: Vägen är avstängd för tung trafik perioden 1 April tom. 1 Juni. Maxvikt är 3.5 ton.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Ulf, Siv, Eric, Danne

.
Tisdag den 10 Mars - Rapport från Extra föreningstämma 9 Mars 2009

Uppdatering: Protokoll från extrastämman finns att ladda hem nedan. Se till att ha Adobe Acrobat installerat.

Protokoll Extrastämma 9 Mars 2009, Folkets Hus Norrfjärden (1.2Mb)

Resultat av röstning på de två motionerna som följer:

Motion 1, 'Omprövning av befintlig lantmäteriförrättning' - RESULTAT NEJ

Antal röstande JA:36st motsvarande 782 andelar
Antal röstande NEJ: 75st motsvarande 2942 andelar

Dataoperatör: Ulf Bresser (Föreningens kassör)
Bisittare/Kontrollant: Föreningens revisor Bo Viklund


Motion 2, 'Gräva ner södra delen av knabben' - RESULTAT JA

Antal röstande JA:59st motsvarande 2633 andelar
Antal röstande NEJ: 52st motsvarande 1014 andelar

Dataoperatör: Siv Larsson (Ledamot i styrelsen)
Bisittare/Kontrollant: Leif Bogren


En bild hade bättre kunnat beskriva hur röstningen gick till, men en sådan finns tyvärr inte. Om någon tog en mobilkamarabild eller liknande, skicka gärna över den. -Två datorer hade kopplats upp framme vid podiet med varsin delägarförteckning införd där alla medlemmar samt andelstal fanns representerade. Kö bildades och varje medlem röstade i tur och ordning på motion 1 samt motion 2, i förekommande fall uppvisande fullmakter. Fullmakterna infördes i mappar för att i framtiden utgöra referensmaterial om diskussioner kring röstningen skulle uppkomma. Kontrollanter satt hela tiden jämte dataoperatör och granskade inmatningen av lagda röster. Dessförinnan hade rösträknare fått orientering i hur datassystemet var utformat (Microsoft Excel) för att säkerställa att det hela gick rätt till.

Fullständig röstlängd med information om hur alla röstat kommer inte att offentliggöras på internet på grund av de lagar som finns kring personuppgifter. Istället kommer denna handling att finnas hos alla styrelsemedlemmar men i första hand hemma hos ordförande. Styrelsen välkomnar granskning av röstlängden.

-Styrelsen tackar för visat intresse och hoppas att vägfrågan har kommit ett steg närmare en slutgiltig lösning.

Mer information kan dyka upp på denna sida den närmaste tiden, mötesprotokoll kommer så snart det är justerat.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

.
Fredag den 23 Februari - Information om extra föreningsstämma

Sandöns samfällighetsförening ska hålla extrastämma med röstning om två inkomna motioner. Nämligen 'Projekt Säkerhetshöjning' samt eventuell schaktning av 'knabben' i höjd med semesterhemmet.

Nedanstående text är det utskick som alla delägare i etapp 2 på vägen får via vanlig post i sina brevlådor någon av de närmaste dagarna. (Det är bara medlemmar i etapp 2 som röstar i dessa frågor).

INFORMATION TILL MEDLEMMARNA I  SANDÖNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ETAPP 2  INFÖR EXTRASTÄMMA MÅNDAGEN 9 MARS 2009.

Plats:  Folkets Hus, Norrfjärden 19.00

På årsstämman i maj 2008 beslutades att en extrastämma skulle hållas, där medlemmarna skulle få möjlighet att välja inriktning i vägfrågan.

Två motioner har kommit till föreningen:

  1. Motion från Robert Bergström om Omprövning av befintlig lantmäteriförrättning från 1997, i syfte att få en ny vägsträcka enligt vad som kallats ”Projekt Säkerhetshöjning”.
  2. Motion från SCA, Ingemar Häggblad mfl om att gräva ner ”Knabben” och flytta dessa massor till Sandösundet, samt att räta ut och bredda kurvan där.

Motion 1
Motionen innebär 2,2 km ny väg mellan brevlådorna, där etapp 1 slutar, fram till avtagsvägen till Bergtjärn, med dragning norr om Sandösundet. Då denna vägsträckning ligger utanför den befintliga lantmäteriförrättningen, måste en omprövning av denna göras.

Om Lantmäteriet i sin omprövning kommer fram till att det finns skäl och opinion för en ny vägsträckning, så blir det så, med andra ord byggs en ny väg. Om Lantmäteriet kommer fram till att inte finns skäl och opinion för en ny vägsträckning, så blir det ingen ny vägsträckning.

Kostnaden för en omprövning av befintlig förrättning ligger enligt uppgift på mellan 100.000 – 150.000 kr, oavsett vad resultatet av denna blir. Kostnaden debiteras direkt till respektive fastighetsägare, utifrån den nytta man antas ha av omprövningen.

Kostnaden för en ny vägsträckning med en vägbredd på 5,1 m är ca 2,5-3,0 Mkr.
Kostnaden för en ny vägsträckning med en vägbredd på 6,0 m är ca 3,0-3,5 Mkr.
Vägen på Etapp 1 är 6,0 m bred.

Detta är pengar vi måste låna upp till största delen. 2008 betalade medlemmarna 15 kr/andel i årsavgift för Etapp 2.

Merkostnaden enligt befintliga andelstal och med en amorteringstid på 15 år blir då:
Vägbredd på 5,1 m 28 kr mer, med andra ord 43 kr per andel.
Vägbredd på 6,0 m 34 kr mer, med andra ord 49 kr per andel.
Då har vi räknat med 5 kr lägre underhållskostnader per andel.

Detta ger en merkostnad per stugområde och år, i femton år och med dagens andelstal:
         


Nuvarande kostnad/stuga inom stugområde

Merkostnad ny väg/stuga inom stugområde och år i 15 år

 

Vägbredd

5,1m

6,0m

Notudden

            210 kr

Notudden

393 kr

477 kr

Bergtjärn

            240 kr

Bergtjärn

449 kr

545 kr

Sandön

            465 kr

Sandön

870 kr

1056 kr

Mjoön

            465 kr

Mjoön

870 kr

1056 kr


I dessa siffror ingår inte räntekostnader, eller eventuella bidrag. Dessutom blir förmodligen andelstalen förändrade i en ny förrättning.

Motion 2
Då nergrävning och flytt av massor från Knabben till Sandösundet ligger inom befintlig förrättning, behövs ingen omprövning för denna åtgärd. Motionen avser den del av knabben som ligger mot Sandösundet, där knixen är som störst.
Total kostnad c:a  350 - 400 Tkr.

Med en ökad utdebitering från 15 kr till 17 kr för Etapp 2 åren 2009 – 2013, så är 2009 års förbättringsåtgärder samt nedskalningen av  knabben  betalda fram till år 2013, bland annat beroende på lägre underhållskostnader, (4 kr/andel).  Vi måste alltså låna pengar åren 2010 – 2012, men inte mer än ca 100 – 150 Tkr som mest.

Sammanfattning av kostnader
Att åtgärda Knabben och Sundet      ca 350 - 400 Tkr
Ny väg, bredd 5,1m                           ca 2,5-3,0 miljoner kr
Ny väg, bredd 6,0 m                          ca 3,0-3,5 miljoner kr

Omröstning enligt andelstalsmetoden

Ja eller nej-rösterna till motionerna registreras i en datafil, där rösten multipliceras med antalet andelar som fastigheten har. Rösten lämnas vid podiet. Att rösten blir korrekt registrerad kontrolleras av en av föreningens revisorer. När alla röster är avlämnade föreligger resultatet direkt och mötets ordförande kan förkunna resultatet. Rösterna och resultatet bifogas omröstningsprotokollet.

Medlemmar som är närvarande på extrastämman lämnar sin röst direkt vid podiet med angivande av Fastighetsbeteckning och namn.

Medlemmar som är förhindrade att närvara vid stämman kan lämna en röstfullmakt till någon som är närvarande på stämman. Det behöver inte vara en medlem som fungerar som ombud. En medlem kan både rösta för sin egen fastighet, samt vara ombud för en annan medlem. Man kan dock enbart vara ombud för en annan medlem. De medlems-fastigheter som inte ägs av fysiska personer: Piteå Kommun, SCA, Åströms Åkeri AB, Norrfjärdens IF måste alltid lämna fullmakt vid röstning enligt andelstalsmetoden. Samtliga fastigheter har 1 röst, även de med flera ägare, vilka får enas om ett ja eller nej.

Färdiga mallar för fullmaktsröstning bifogas detta brev/mail eller kan hämtas från hemsidan www.sandovagen.se

Vi i styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hoppas verkligen att samtliga medlemmar röstar i dessa viktiga frågor, endera genom närvaro eller via fullmakt.

Norrfjärden 20 februari 2009

Magnus Häggblad  Ordförande


För att åskådliggöra arbetssättet ytterligare så har vi gjort ett flödesshema över de olika utfallen vid omröstningen.

Nedan finns fullmakter att ladda hem för för röstning på motion 1 och 2.

Fullmakt för röstning på Motion 1 (Vägomläggning JA eller NEJ)

Fullmakt för röstning på Motion 2 (Schaktning av 'Knabben' JA eller NEJ)

Tillägg vid förfrågan av medlem; Kartskiss med ungefärlig beskrivning av den tilltänkta vägen samt hållpunkter på kartan för att även folk som inte är insatta i den lokala terminologin skall vara kunna förstå. Klicka på kartan för att få upp en större version.

Dagordning för stämman finns här.

Mer information kan tillkomma senare.

/Styrelsen Sandöns Samfällighetsförening Magnus, Ulf, Eric, Siv, Dan

.
Fredag den 6 Februari - Motion inlämnad till föreningen


En motion gällande begäran om omprövning av gällande Lantmäteriförrättning i syfte att eventuellt bygga en ny väg enligt det förslag som kallats "Projekt Säkerhetshöjning" har inkommit från en medlem på etapp 2. Omröstning skall ske genom andelstalsmetoden.

Styrelsen anser att detta är skäl för en extrastämma och kommer efter genomgång av frågan att informera föreningens medlemmar mer ingående med underlag och tillvägagångssätt.

När: 9 Mars 2009 Klockan 19.00
Var: Folkets Hus Norrfjärden
Hur: Mer information kommer

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

Fotnot: Detta innebär i praktiken att föreningens medlemmar samlas för att rösta i frågan om föreningen ska eller inte ska ge Lantmäteriet i uppdrag att göra en ny vägförrättning . (Vid en nydragning eller omläggning av väg måste lantmäteriet inkopplas för att göra en bedömning.) Se nuvarande förrättningsprotokoll från 1997 här.

Eftersom det bara är etapp 2 av vägen som berörs så är det bara medlemmar med andelar i etapp 2 som skall rösta.

.
Torsdag den 29 Januari - Datum för årsstämman fastställt

Sandöns samfällighetsförening meddelar att årsstämman kommer att hållas den 27 Maj 2009 klockan 19.00. Plats meddelas senare. Uppdatering: Årsstämman kommer att hållas i Håkansö Byagård

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

.

Nedan finns gamla nyhetsinlägg från: