Fredag den 31 December 2010 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Eric, Danne & Siv

2010, Året som gick……………….

Under 2010 frästes 1400 m av vägen på Etapp 2 upp, den förstärktes sedan med över 900 ton bärlager och asfalterades därefter. Resultatet blev över förväntan och entreprenören Berggren & Bergman AB gjorde ett bra jobb. Det drog ut på tiden, men vi hade gett dom fram t.o.m 30/9 att bli klara, vilket man också blev. Titta gärna på det förnämliga bildspelet som ordföranden Magnus Häggblad gjort på hemsidan www.sandovagen/nyheter om ni inte har sett resultatet i verkligheten.

Föregående års jobb med dikesröjning och stamkvistning samt  siktröjning i bla Sandösundet både maskinellt och manuellt, medförde att Trafikverket (fd Vägverket) lämnade sitt godkännande av underhållet och beviljade drifts- och underhållsbidrag för den kommande 5-årsperioden, ca 70 Tkr per år.

En ny Lantmäteriförrättning med förändringar av föreningens stadgar, har genomförts och denna medför att numera kan föreningens styrelse ändra en medlemsfastighets andelstal utifrån om fastigheten används som fritids- eller åretrunt bostad. Dessutom har ändringar införts som innebär att föreningen kan ta ut dröjsmålsränta och påminnelseavgifter vid försenade inbetalningar av medlems- och vägavgifter. From nu finns ingen möjlighet att dröja med inbetalningarna av avgifterna till föreningen, utan det kommer att kosta pengar om så sker.

Ekonomi: Utfallet för 2010 ligger helt i linje med den plan som presenterades på årsstämman i maj. Se fliken Ekonomi till vänster på hemsidan.


Kommande år……………..

Den gångna vintern med rekordmycket snö innebar att vi hade hela 20 plogsvängar, mot normalt 13 st. Snömängderna medförde dessutom att vägen periodvis blev alldeles för gropig och spårig. Kommande vinter är tanken att antalet hyvlingar ska öka, då det mest är detta som avgör vägens kvalitet under vintern.

Kommande sommar är tanken att slyröjningen i dikena ska förbättras och att vi ska ta en bredare del av diket.

De stora kvalitetsbristerna på vägen, främst på Etapp 2, är numera åtgärdade.  För att finansiera dessa arbeten tvingades vi låna 800 Tkr, vilket ska återbetalas inom 5 år.
Detta medför att 2011 och 2012 blir insatserna på Etapp 2 inte så omfattande. Vi kommer in i en amorteringsfas, där tanken är att ligga kvar på en vägavgift på 30 kr per andel för Etapp 2 tom år 2015.

Under våren ska en ny treårsplan för vägen jobbas fram. Vi kommer att höra med anslutande vägsamfälligheter om deras önskemål, tips och krav på vägens utveckling och kvalitet de kommande åren. Dessutom vill vi att samtliga ägare av medlemsfastigheter, om ni har synpunkter och önskemål kring vägens fortsatta utveckling, hör av er till ordföranden Magnus Häggblad på haggblad@gmail.com med era synpunkter och önskemål. Senast 1 mars 2011 måste vi få in er önskemål.

Som det ser ut nu ska vi sikta in oss på en kommande förbättring av beläggningen på Etapp 1 inom några år. Nuvarande beläggning utfördes hösten 2003 och har klarat sig bra, men man ser att den inte kommer att hålla så många år till. När detta gjordes fick föreningen ett bidrag på ca 2/3 av kostnaderna. Tyvärr utgår numera inget statsbidrag på beläggningsarbeten, utan enbart för att förbättra vägkroppen och den är numera så pass bra, att insatserna kommer att riktas mot att hålla en bra beläggning. Detta innebär att vi måste börja tänka på att samla pengar i ladorna inför kommande jobb.

För ett år sedan var det inte klarlagt hur vår samfällighet skulle påverkas av en eventuell ombyggnad av E4 till en 2 + 1 väg. Nu är beskedet från Trafikverket att vår samfällighet inte kommer att påverkas av en eventuell vägombyggnad även om anslutningen från E 4 till vår väg flyttas den första biten. Tanken är att den ska gå från Statoilkorsningen ner mot fd Birger Wiklunds såg, men sedan nuvarande vägsträcka.

Farthinder: Vid höstens vägarbeten på Etapp 2 försvann fartguppen. Frågan om att ersätta dessa med ett temporärt hinder perioden 15/6 – 15/8 vid Notuddskorsningen, har diskuterats av styrelsen, men någon enighet kunde inte nås. Vi beslöt att låta medlemmarna i Etapp 2 på årsstämman 24/5 2011, få avgöra om vi ska ha något farthinder eller ej. Hindren har varit impopulära men haft en fartdämpande effekt och nu efter upprustningen av vägen har också farten på vägen ökat trots rådande hastighetsbegränsning.

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er:

”Ett Gott Nytt Vägår.” Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Erik, Ulf, Dan.


.
Fredag den 31 December 2010 - Ekonomisk prognos för 2010 upplagd


Till vänster i menyn under 'Ekonomi' så finns prognos för 2010 års utfall. Revisorerna ska få allt ekonomiskt underlag den 15:e Januari för att medlemmarna på årsstämman ska kunna fastställa ekonomin. Prognosen är dock inte föremål för några stora ändringar.

/Ulf Bresser via Webmaster Magnus Häggblad


.
Torsdag den 23 December 2010 - God Jul och gott nytt år önskar Sandöns samfällighetsförening


God Jul och önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening: Magnus, Ulf, Eric, Danne & Siv
.
Tisdag den 23 November 2010 - Utförselavgifter för skogsägare Mjoön


Uförselavgift för skogsägare från Mjoön är fastställd till 31:50 per m3fub. Denna summa är fastställd efter kontakt med Skogsstyrelsen. Uträkningsmodellen är följande: 5:- per tonkilometer väg. Vår väg är 6,3km lång. Således 5 * 6,3 = 31,50:-

Ytterligare frågor omkring utförselavgift kan ställas till Magnus på 070-6660379. Jag kanske inte kan svara omgående, men jag lovar att reda ut om det är några oklarheter.


OBS! -Illustration, ej bild från vår väg!

Mer info om inmätningsformer.

/Magnus Häggblad

.
Tisdag den 16 November 2010 - Tillsynsprotokoll trafikverket


Trafikverkets utsände Trygve Egerth har gjort en besiktning av Sandövägen och har gett följande utlåtande. (Se Tillsynsprotokoll nedan).

Tillsynen avser det årliga driftsbidraget 2010. Båda etapperna blev godkända med kommentaren "Vägen generellt i bra skick."

 

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening Magnus, Ulf, Danne, Siv, Eric

 

.
Tisdag den 2 November 2010 - Avrapportering vägarbeten 2010


Den investering som gjorts i vägen under 2010 samt detaljer om när/var/hur är omnämnd här på sidan tidigare, men några rapporter från hur det blev sedan sista anläggningsmaskinen lämnat vägområdet eller bilder på beläggningsarbetena har lyst med sin frånvaro. Detta tänkte jag råda bot på idag med en bildkavalkad från sommaren och hösten 2010.

Här ser vi styrelsen för föreningen i Sandösundskurvan hållande ett litet möte. Inga större arbeten hade kommit igång ännu.


Här kommer några bilder efter entrepenaden börjat. I det här skedet så har en asfaltfräs varit på plats och fräst ner den gamla beläggningen..


..Efter fräsningen så har man vattenpackat ytan med vält..


..Sedan så har mätpersonal varit på plats och gjort märkt ut vägbredden..OBS! Efter ovanstående bild och före nästkommande så kördes det ut stora mängder grus/bärlager. Detta finns inte dokumenterat på bild.

 

Tyvärr så kunde jag inte närvara vid ytbeläggningen av vägen och fick inga kort på själva processen. Men dessa bilder är tagna vid lunchtid dagen efter beläggningsarbetena avslutades. Sanden som är utlagd ska hjälpa till att stabilisera och förbättra slutresultatet.

I höjd med Greger Nilssons timring
I höjd med infart Sjöporsnes. Vy över f.d knabben.


Mitt uppe på knabben, vy österut


Sandösundskurvan, vy mot öster


Sandösundskurvan, vy upp mot infart Bergtjärn
På infart Bergtjärn, vy ner mot Sandösundskurvan


På infart semesterhemmet

 

Exempel på beläggningens tjocklek i höjd med semesterhemmet.


Förtydligad med måttstock, i det här fallet ca 55mm tjock beläggning.


Utöver huvudsträckan så belades 'SCA-kurvan' mitt på SCA-skogen efter den breddning och de stenborttagningsarbeten som utförts ifjol.
Ett asfaltgäng från Umeå skötte den saken som underleverantör åt Berggren och Bergman.
Ett litet filmklipp från beläggningen av SCA-kurvan:


Utöver huvudprojektet och SCA-kurvan så lät vi i samband med att entrepenören var plats reparera en del skador i beläggningen både på etapp 1 och etapp 2.

Uppmärkning av skada i höjd med infart Eskil Berglunds sommarstugeområde. Entrepenören reparerade sedan efter våra instruktioner.


Det fanns många småskador av denna typ


Tyvärr så fanns det många skador av denna typ också.


I samband med utmärkningen av vägskadorna så passade sekreteraren Eric på att hugga bort lite störande sly.

Tyvärr har jag ingen 'Före'-bild på björklunden, men det var rätt buskigt.

Detta nyhetsinlägg är föremål för kompletteringar/förändringar. Fler bilder kan dyka upp.

Styrelsen Sandöns Samfällighetsförening via Magnus Häggblad


.
Tisdag den 2 November 2010 - Kungörelsedelgivning omprövning av anläggningsbeslut


Den 5 Oktober hölls på kommunhuset ett möte med Lantmäteriet i ärendet "Omprövning enligt 35§ anläggningslagen". Den ordinarie lantmätaren Rickard Lundgren kunde inte närvara så en ersättare med namnet Roland Jansson höll i mötet.

Närvarande vid mötet var Magnus Häggblad, Ulf Bresser samt tre föreningsmedlemmar. På mötet informerade Roland om tillvägagångsätt och visade förslag på protokoll för mötet där man kunde ha förslag och invändningar. Därefter följde en frågestund.

Någon tid efter mötet skickade Roland via E-post en kopia på protokollet till mig för publicering på nätet. Även en annons fördes in i Piteå-Tidningen där man gavs möjlighet att besvära sig över beslutet.

Protokollet nedan är ett utkast tills dess att det är fastslaget, det vill säga att ingen överklagar Lantmäteriets beslut.

Lantmäteriet - Protokoll Anläggningsåtgärd Sandön GA1 2010-10-05 [3Mb]

Jag saxade ur den viktigaste passagen ur dokumentet:

-Faktura från Lantmäteriet har ännu inte kommit föreningen tillhanda. En rimlig uppskattning för Lantmäteriets arbete är ca 15.000-20.000:-

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening via Magnus Häggblad

Fotnot: Den uppmärksamme ser på ovanstående handlingar att han inte har rätt att överklaga beslutet eftersom vi idag skriver 2 November och överklaganstiden gick ut 1 November. Det verkar förstås synnerligen misstänkt att föra upp informationen en dag sent, men orsaken är bara att ordförandens och tillika webmästaren såg en lucka denna dag för en uppdatering av hemsidan och upptäcker att datumet gått ut. Att detta skjutits på för länge är mycket beklagligt och jag tar hela ansvaret för detta. Dock så försäkrar Roland Jansson mig om att den tidningsannons han fört in efter mötet rent juridiskt friskriver mig. Jag är förstås inte gladare för det, utan lovar att försöka skärpa mig i framtiden. Jag lovar också att här ligger inga hundar begravda. Finnes några oklarheter så kontakta mig på 070-6660379

Magnus Häggblad / Ordförande Sandöns SFF


.
Söndag den 30 September 2010 - Omprövning av anläggningsbeslut


För er som sett följande tidningsannons som kallar Sandö SFF-medlemmar till möte med Lantmäteriet:

Bakgrund:

Det hela började med att styrelsen diskuterade frågan om olika avgift för fastboende/sommargäster. Efter kontroll så visade det sig att det var något som styrelsen kunde ta beslut om utan stämmobeslut. Det beslutades dock ändå att frågan skulle lyftas på årsstämma.

Vid kallelsen till årsstämma 2010 så fanns under §15 på dagordningen. "Omprövning av gällande anläggningsbeslut. ANL § 35"

På stämman togs följande beslut (saxat ur årsmötesprotokollet):

Fotnot: Gängse är 2 eller 3 gånger avgiften.

Efter kontakt med lantmäteriet för att göra förändringar i stadgarna samt lagföra beslutet så anlände följande handling som även föranleder detta nyhetsinlägg:

Lantmäteriet - Omprövning Anläggningsbeslut Fastboende SSF [1.3Mb]

Det möte som hålles den 5 Oktober är öppet för alla medlemmar som vill göra sin röst hörd eller bara försäkra sig om att allt går rätt till.

/Magnus Häggblad, Ordförande


.
Söndag den 5 September 2010 - Uppdatering vägarbeten


Sandövägen bearbetas med väghyvel och bärlagergrus inför asfalteringar med början Torsdag den 9 september och pågår fram till fredagen den 10 september.

Asfaltering påbörjas måndagen den 13 september och beräknas pågå fram till och med onsdagen den 15 september.

Hälsningar

Micael Nyman, Platschef Berggren & Bergman

 


.
Torsdag den 23 Augusti 2010 - Asfaltering


Berggren och Bergman låter hälsa att i samband med vägarbetena längs Sandövägen så kan privatpersoner köpa asfaltbeläggning för 275:-/kvm inklusive moms.

För mer information, kontakta Mikael Nyman 070-3269022

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

.
Torsdag den 19 Augusti 2010 - Vägarbeten


Vägarbetena på etapp 2 kommer att börja genomföras den 23 Augusti. Arbetena beräknas ta ungefär två veckor att genomföra.

Kör försiktigt och anpassa hastigheten hälsar Styrelsen.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

.
Fredag den 30 Juli 2010 - Momspliktig verksamhet


Tack vare kassörens eminenta kunskaper inom skatteområdet, har Norrfjärdens idrottsförening informerats om att föreningen är berättigad att återfå momsen som ingår i den summa som föreningen inbetalar för vägavgiften.

För åren 2003-2008 har NIF retroaktivt återfått ca 39000 kr, och kan påräkna ytterligare stora belopp då samfälligheten nu utför kostsamma investeringar.

Ägare av medlemsfastigheter som bedriver momspliktig verksamhet och betalat vägavgiften i denna verksamhet, kan få en momskompensation motsvarande deras andelstal mot totala andelstalet i föreningen.

De medlemsfastighetsägare som betalat vägavgiften bör kontakta föreningens kassör Ulf Bresser, för att få underlag till en ansökan om momskompensation.

E-post: kassor@sandovagen.se

/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening; Magnus, Eric, Siv, Danne och framför allt Ulf!


.
Fredag den 30 Juli 2010 - Besiktningsprotokoll trafikverket


Efter vägarbetena i höstas så har Trafikverket besiktigat aktuell vägsträcka och godkänt vår bidragsansökan. Klicka på bilden nedan för att läsa besiktningsprotokollet i sin helhet.

 

Trafikverket Besiktningsprotokoll 2010-07-12 [190 kb]

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

 

.
Fredag den 9 Juli 2010 - Stadgeändringar

På årsmötet föreslog och underbyggde styrelsen förslag på förändringar i föreningens stadgar. Enkla men viktiga justeringar för att förenkla arbetet för framtida styrelseledamöter. Nedan ett klipp från den viktigaste texten i Lantmäteriets utskick efter förändringen.

Se också hela dokumentet daterat 2010-06-29:

Lantmäteriet - Expeditionsnota Samfällighetsföreningsregistret 2010-06-29

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

 

.
Fredag den 9 Juli 2010 - Vägarbeten

 

Beställning är gjord och ordererkännande från entreprenören AB Berggren & Bergman har kommit. AB Berggren & Bergman valdes bland tre anbudsgivare för att utföra vägförbättrings och vägbeläggningsarbeten på den kvarvarande sträckan på etapp 2. Totalt handlar det om 1440m väg som åtgärdas.

Det blir samma utförande som på de 700 m som förbättrades i juni 2009.

Berggren & Bergman har gjort jobb åt oss tidigare. Det var de som anlade vägkroppen till Etapp 1, 1989. Arbetet på Etapp 2 kommer att utföras mellan 23/8 och 30/9, mest troligt vecka 034 - 035, mao kring månadsskiftet mellan augusti och september. Senast vecka 32 kommer exakta datum för utförandet att meddelas.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


Klicka på bilden för att besöka B&B:s hemsida

.
Måndag den 24 Maj 2010 - Årsstämmoprotokoll

Här kommer protokoll från årsstämman som hölls den 17 Maj 2010.

Protokoll Årsstämma 17 Maj 2010 [1Mb]

/Magnus Häggblad

 

.
Lördag den 1 Maj 2010 - Kallelse till årsstämma Uppdaterad 14 Maj 2010

Sandöns samfällighetsförening kallar till
Årsstämma
Onsdag 17 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Eric, Siv, DanneDagordning

Sandöns samfällighetsförening

Dagordning för ordinarie föreningsstämma måndagen den 17 maj 2010
klockan 19:00 i Håkansö Bygdegård, Norrfjärden.

§ 1.  Stämmans öppnande.
§ 2.  Val av ordförande för stämman.
§ 3.  Val av sekreterare för stämman.
§ 4.  Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5.  Kallelsen till föreningsstämman.
§ 6.  Dagordningen.
§ 7.  Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8.  Ansvarsfrihet för styrelsen..
§ 9.  Inkomna motioner.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 11. Styrelsens förslag till inkomst-och utgiftsstat. Redovisade på bilaga 2.
§ 12. Val av styrelse. I tur att avgå är Ulf Bresser och Eric Ericsson, samt styrelsesuppleanterna Anne Öhlund, Anette Backman och Mats Christofferson. Övriga styrelseledamöter liksom revisorerna är valda till årsstämman 2011.
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2011. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Framställningar från styrelsen. Redovisade på bilaga 1.
§ 15. Omprövning av gällande anläggningsbeslut. ANL § 35
§ 16. Övriga frågor - Diskussionsstund
§ 17. Meddelande om tid och plats där stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 18. Stämmans avslutande.

Filer att ladda hem: Dagordningen, bilagor samt verksamhetsberättelse mm.

Dagordning Sandöns samfällighetsförenings årsstämma 17 Maj 2010 [8Kb]

Bilaga 1 - Framställningar från styrelsen - Stadgeändringar [28Kb]

Bilaga 2 - Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2010 [105Kb]

Verksamhetsberättelse 2009 [26Kb]

Årssammanställning 2009 [104Kb]

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2010 [8Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2010 [71Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Revisionsberättelse Sandöns Samfällighetsförening 2009 [340Kb]


Detta inlägg är föremål för kompletteringar några dagar framöver, titta gärna tillbaka för att försäkra dig om att du har erhållit all information.

/Magnus Häggblad

Uppdatering 14 Maj 2010:
* Fullmaktsformulär för ombud upplagt

* Ekonomisk plan för 2010 upplagt
* Debiteringslängd för 2010 upplagd
* Revisionsberättelse 2009 upplagd

Uppdatering 17 Maj 2010:
* Årssammanställning för 2009 upplagd
* Dagordningen uppdaterad


Uppdatering 7 Juli 2018:
* Debiteringslängden borttagen pga GDRP.

.
Tisdag den 26 Januari 2010 - Uppdatering av undersidan ekonomi

Hej och välkommen til nya året! -Nu rensar vi upp hemsidan och lägger fjolårets nyhetsinlägg och informationer till handlingarna. Du kan fortfarande nå de gamla nyhetsinläggen via länken längst ner på den här nya nyhetssidan.

Kassör Ulf Bresser har när det nya året bara var några dagar ungt skickat mig utfallet för föreningens ekonomi. Denna information hittar du nu äntligen under knappen 'Ekonomi' till vänster i menyn. Ursäkta förseningen.

/Magnus Häggblad, Ordförande

.

Nedan finns nyhetsinlägg från: