Lördag den 31 December 2011 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Eric, Danne & Siv

 

 

2011, Året som gick……………….

2009 och 2010 gjordes stora insatser på Etapp 2 av Sandövägen (bortanför brevlådorna), vi restaurerade 2,1 km väg till en total kostnad av 1,7 Mkr och för att finansiera detta lånade vi upp 800 tkr.

Under 2011 lagades en ansenlig mängd potthål i vägen ordentligt, med varm asfalt. Vi hoppas att mängden lagningar för 2012 genom detta ska bli betydligt mindre, i avvaktan på  kommande vägförbättringar.

Vi har inte utfört några större investeringar utan fokuserat på att amortera de lån vi tvingats ta. Nuvarande lån på 800 tkr ska amorteras på 5 år (klart i oktober 2015), vi amorterar 160 tkr per år.

Vi har utfört vissa dikningsarbeten, dels vid lagunen i början av vägen och sedan från kurvan vid SCA:s hygge. ( Se bilder på www.sandovagen.se, nyheter, 28/11). Allt för att vägbanan på dessa partier ska torka ut inför kommande större insatser 2013/2014.

En vägskada uppstod i juli månad när en lastbil tvingades köra i diket för att undvika en kollision med en utländsk bil. Utredning med försäkringsbolag pågår fortfarande. Vi gör inga åtgärder här förrän vi vet vem som ska betala för skadorna.

Ekonomi: Utfallet för 2011 ligger helt i linje med den plan som presenterades på årsstämman i maj. Se fliken Ekonomi till vänster på hemsidan.

Kommande år:

Under våren ska en femårsplan inklusive finansiering, för båda vägetapperna tas fram. Planen ska skickas ut på remiss till anslutande vägsamfälligheter, samt läggas ut på hemsidan så att alla medlemsfastigheters ägare kan få yttra sig om planen om man så önskar. Styrelsen behöver svaren senast 15/4. Därefter ska planen slutligen fastställas på föreningsstämman 14/5 2012 kl 19.00 i Håkansö Byagård.

Styrelsen hoppas verkligen att ni tar chansen att ge er syn på Sandövägens utveckling de kommande åren, genom att lämna in synpunkter på den flerårsplan som vi nu lägger. Denna plan kommer att styra Sandövägens utveckling under överskådlig tid.

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2011 ombeds att omgående meddela detta till:

kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 253 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. Det finns numera inga ställen där vi automatiskt kan finna dessa uppgifter. Förut lämnade Lantmäteriet ut uppgifter på ägarbyten, efter ca 6-8 månaders fördröjning, men numera lämnas inga uppgifter alls. Vi kollar idag fastighetsaffärer i PT men där står ju naturligtvis inget om ni tex byter mailadress.

Så snälla: VI BEHÖVER ER HJÄLP MED DETTA!!

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er:

”Ett Gott Nytt Vägår.”

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Erik, Ulf, Dan.

.
Lördag den 31 December 2011 - Ekonomisk prognos för 2011 upplagd


Till vänster i menyn under 'Ekonomi' så finns prognos för 2011 års utfall. Revisorerna ska få allt ekonomiskt underlag den 9:e Januari för att medlemmarna på årsstämman ska kunna fastställa ekonomin. Prognosen är dock inte föremål för några stora ändringar.

/Ulf Bresser via Webmaster Magnus Häggblad


.
Måndag den 28 November 2011 - Information om vägåtgärder under hösten


Potthålen; är sedan en tid lagade! -Även om det satt långt inne så har vägens potthål och sprickor äntligen fått sitt. Vi fick efter problemen med den första leverantören tips om lokal leverantör som med lastbil samt en man med spade och en man med vält lagade hålen och sprickorna. Vi tror att vi har en bra lösning för kommande år.


Exempel på potthål

Dikning: Under de inventeringar/besiktningar av vägen som styrelsen genomfört så har i kurvan mitt på SCA-skogen alltid varit en dålig sträcka. Vägkroppen har på något vis satt sig i körbanan och ser numera ut som en sinusvåg och har till på köpet längsgående sprickor. Underbyggnaden är dålig och omkringliggande område består till stor del av myrmark. Fotnot: Dessa sprickor har åtgärdats nu i höst mha asfaltgänget nämnt ovan. Problemen är dock inte borta iom detta.

Kassörens hustru som iaktagit roten till problemet under flera års tid under sina promenader manade till åtgärder. Vattnet tar sig helt enkelt inte iväg från diket när det väl har kommit dit. Det avvattningsdike i riktning havet som finns visade sig sluta en bit in i skogen och gör att vattnet står kvar i diket och underminerar vägkroppen. Markägaren SCA kontaktades och föreningen fick lov att förlänga diket för att skicka iväg vattnet. Skogsfolk involverades för att säkerställa korrekt utförande av skogsdikning. Verksamhet av denna typ får man bidrag för och dessa bilder är underlag för ansökan som kassören kommer att göra de närmaste dagarna.


Vy västerut SCA-kurvan - Dikesrensning utförd


Vy västerut SCA-kurvan - Dikesrensning andra sidan utförd


Avvattningsdikets anslutning till Sandövägen, lägg märke till föregående vattennivå i form av isskorpan


Arbetet utfördes med minigrävare, det var både för trångt och för sankt för en stor maskin


Vattnet porlade vid mitt besök


Materialet från diket har strukits ut på dikeskanten


Dikets avslutas cirka 200-250m in i skogen när terrängen/lutningen gör att vattnet själv kan ta sig vidare.

Mer dikning: I höjd med småbåtshamnen i vägens början har en gammal infart troligen påverkat vägens avvattning i mindre grad och vi passade på att leja Dick Boström att justera detta när han passerade i annat uppdrag. Markägaren Stefan Wiklund ställde sig välvilligt till företaget vilket styrelsen tackar för!


Vy österut i höjd med småbåtshamnen


Vy västerut i höjd med småbåtshamnen

Överträdelse beivras: Enligt stämmobeslut så har föreningen beställt och anslagit en informationsskylt om vilken kostnad det medför att trafikera vägen under avstängningsperioden. Se nedanstående bild. Läs mer under 'avstängningstider' till vänster i menyn!


'Överträdelse medför avgift om 5000 kr per tillfälle'

Övrigt: Ett antal 50-skyltar har anslagits på sträckan som tidigare hade fartgupp. Varningsskyltar för väggupp samt stolpar nedplockade. Siktröjning där så har ansetts nödvändigt har utförts av föreningens kassör. Riktning och service av vissa stolpar. Upprustning av informationsskylten för hemsidan vilken någon har kört ner och gjorde kaffeved av. Skylten flyttad upp i skogskanten.


Kassören gräver en grop åt andra


Vandaler!


Ordningen återställd

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening via Magnus Häggblad

.
Tisdag den 27 September 2011 - Angående sandövägens beskaffenhet under sommaren/hösten.

Jag har fått ett flertal förfrågningar om varfär styrelsen har underlåtit att reparera och underhålla vägen under sommaren/hösten. Jag ämnar förklara den uppkomna situationen.

Före årsstämman i Maj så inventerade kassören och ordföranden vägen och redogjorde på stämman för de fel och brister vi ansåg finnas.

Väginventering inför verksamhetsåret 2011 [27 kb]

På stämman informerades om läget och våra intentioner om att reparera de skador som fanns inom den ekonomiska ram vi hade efter de utgifter vi haft tidigare år. Det är med vägar som med att gå till tandläkaren, väntar man länge med att gå dit så blir skadorna mer omfattande och det blir dyrare att rusta upp garnityret. Vi vill på detta sätt klargöra att inga intentioner finns att spara pengar kortsiktigt.

Enkel match tänkte ordföranden och ringde Bertil Dahlberg som tidigare år gjort insatser med oljegrus som han skottat direkt i potthål från traktorskopan. Bertil var villig att ställa upp och tipsade om att kommunen hade oljegrus för just sådana här tillfällen. Dock var kommunen inte intresserade av att bli av med det oljegrus de hade då det tydligen var brist i hela Piteå. Det visade sig att deras oljegrus kom från Skellefteå/Umeå.

Istället för att jaga det som inte fanns så köptes ett lass med fint grus som Bertil fick lägga i de största groparna, väl medvetna om att det inte var någon hållbar lösning.

Omfattningen av arbetet gjorde att vi samtidigt kontaktades vår tidigare samarbetspartner NCC för en genomgång av de skador vi behövde ha reparerade. NCC har nämligen en sk 'snabelbil' i sitt sortiment som var lämpligt för våra behov. Nåväl, efter möte så kom 20 Juni 2011 en offert som vi genast nappade på. Mellan skål och vägg så bestämdes det att när snabelbilen väl var på plats så skulle det få kosta, allt som var möjligt att åtgärda skulle åtgärdas.

 

Leverans skulle ske snarast. Dock så har de inte dykt upp ännu. Flera påstötningar har resulterat i flera "om två veckor" och många ursäkter från företagets sida har hörts.

Vi har misslyckats med att få en entrepenör på plats.

Mer information i detta nyhetsinlägg vartefter.

Uppdatering 28 Nov 2011: Vägen är nu åtgärdad och potthålslagad, mer information kommer.

/Magnus Häggblad

.
Tisdag den 27 September 2011 - Slamtömningsproblemen lösta


På årsstämman höjdes röster emot att Pireva (Sophämtningen) får trafikera vägen under årets alla dagar.

Frågan visade sig vara en orättvisefråga där medlemmar som ville dra nytta av billigare slamtömning inte fick göra det då den bara erbjuds precis under den period som sandövägen är avstängd. (1 April - 31 Maj). En olycklig slump som diskuterats livligt de senaste åren. Pengarna det handlar om är ~550:- billigare/tömning.

Nåväl efter personlig kontakt med Anita Larsson ute på Sandholmen så slutar förhandlingarna på följande sätt:

1 Vecka FÖRE samt 1 Vecka EFTER avstängningsperioden kommer att ha lågpristömning.

Dvs. Sista veckan i MARS samt första veckan i JUNI.

Nämnas bör är att diskussionerna inte var speciellt hårda och Anita föreslog denna lösning ganska omgående.
Det finns inget formellt beslut, men Anita gav mig sitt ord och jag ger härmed mitt ord på att saken är ordnad på detta sätt.

Kontakta Anita för bokningar eller om du behöver mer information.

 

Anita Larsson, Piteå Renhållning & Vatten AB
Handläggare
Tel 0911-931 36
Mob 070-301 07 62
anita.larsson@pireva.se

 

/Magnus Häggblad

.
Torsdag den 26 Maj 2011 - Årsstämmoprotokoll

Här kommer protokoll från årsstämman som hölls den 24 Maj 2011. Snabbt jobbat av sekreterare och justeringsmän.

Protokoll Årsstämma 24 Maj 2011 [711Kb]

/Magnus Häggblad

 

.
Tisdag den 10 Maj 2011 - Kallelse till årsstämma

Sandöns samfällighetsförening kallar till årsstämma
Tisdag 24 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Eric, Siv, Danne


Sandöns Samfällighetsförening

Dagordning för ordinarie föreningsstämma tisdagen den 24 maj 2011.

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningen.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Inkomna motioner.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat, samt debiteringslängd. Se bilaga 1.
§ 12. Val av styrelse. I tur att avgå är styrelseledamöterna Magnus Häggblad ,Siv Larsson och Dan Henricson (Mandattid 2 år), styrelsesuppleanterna Anne Öhlund, Anette Backman och Mats Christofferson ordinarie revisorerna Stina Hieta och Lars Lundmark samt revisorssuppleanten Birgitta Berglund. (Mandattid 1 år ).
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2012. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Farthinder etapp 2. Rådgivande omröstning.
§ 15. Överträdelse av förbudstiden.
§ 16. Föreningens hemsida.
§ 17. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 18. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgänglig.
§19. Stämmans avslutande.

 

Filer att ladda hem: Dagordningen, bilagor samt verksamhetsberättelse mm.

Dagordning Sandöns samfällighetsförenings årsstämma 24 Maj 2011 [40Kb]

Årssammanställning 2010 [123Kb]

Verksamhetsberättelse 2010 [41Kb]

Revisionsberättelse Sandöns Samfällighetsförening 2010 [171Kb]

Bilaga 1 - Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2011 [133Kb]

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2011 [8Kb]


Detta inlägg är föremål för kompletteringar några dagar framöver, titta gärna tillbaka för att försäkra dig om att du har erhållit all information.

Ändring 13 Maj 2011: Dagordning - Farthinder gäller etapp 2 och inte etapp 1.
Ändring 13 Maj 2011: Verksamhetsberättelse - Det stod Notudden, ska vara Antonsviken.

/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad

.

Nedan finns nyhetsinlägg från: