Tisdag den 25 December 2012 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv

2012, Året som gick……………….

Under 2012 lagades en ansenlig mängd potthål i vägen ordentligt, med varm asfalt.  Vidare så genomfördes en större mängd dikningsarbeten på Etapp 2.

Den konstiga våren gjorde att en stor mängd asfalt förstördes och att en massa stora stenar och rötter kom fram. Detta gjorde att vi beslutade att delar av
Etapp 2 måste göras redan detta år. Det visade sig också att två vägtrummor var dåliga på sträckan ifråga och vi passade på att byta dessa i samband med förberedelsearbetena.

Efter beslutet på stämman i maj så drog vi igång i september efter campingsäsongen. Vägtrummor grävdes ner, 23 stora stenar togs upp och fylldes igen. Totalt åtgärdade vi drygt en kilometer väg.

Se bilderna på www.sandovagen.se/nyheter (7 November)

Vi lånade upp 1,5 miljoner kr av banken, och detta ska amorteras på 10 år.

En vägskada uppstod i juli 2011 månad när en lastbil tvingades köra i diket för att undvika en kollision med en utländsk bil. Utredningen med försäkringsbolaget blev klart och de tog på sig skadorna. Detta jobb blev klart i juni 2012.

Ekonomi: Utfallet för 2012 ligger helt i linje med den plan som presenterades på årsstämman i maj. Se fliken Ekonomi till vänster på hemsidan.

Kommande år……………..

Vi har under året sett att Etapp-1 har försämrats. Asfalten som lades hösten 2003 håller på att ta slut, med större och större potthål som följd. Det mesta talar för att vi ska toppa på befintlig asfalt, innan den går sönder, samt att frästa upp 300 meter vid lagunen där sprickor finns och lägga ny asfalt där. Dessutom håller vägtrumman ca 250 meter före ”Fiskare Berglund” på att komma upp genom asfalten. Där måste vi lägga in en ny när vi ändå gör om vägen.

Förhoppningsvis görs detta till hösten. Samtidigt ska vi då också göra beläggning vid alla 23 avfarter på Etapp-1, motsvarande det som gjordes på Etapp-2 för två år sedan, så att anslutningsskador inte uppstår.

Årsstämma kommer att hållas i Håkansö Byagård måndagen 6 maj 2013
Klockan 19.00.

Där ska beslut fattas om att göra om Etapp-1 under hösten.

På senaste årsstämma beslutades om utvecklingen de kommande fem åren
via den 5-årsplan som antogs. Detta innebär att för 2013 så kommer vi att debitera ut 20 kr per andel för Etapp-1. För Etapp-2 så fortsätter utdebiteringen på 30 kr per andel. Medlemsavgiften blir  175 kr per fastighet.

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2012 ombeds att omgående meddela detta till:

kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 253 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. Det finns numera inga ställen där vi automatiskt kan finna dessa uppgifter. Förut lämnade Lantmäteriet ut uppgifter på ägarbyten, efter ca 6-8 månaders fördröjning, men numera lämnas inga uppgifter alls. Vi kollar idag fastighetsaffärer i PT men där står ju naturligtvis inget om ni tex byter mailadress.

Så snälla: VI BEHÖVER ER HJÄLP MED DETTA!!

 

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er:

”Ett Gott Nytt Vägår.”

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Christer, Ulf, Dan.

.
Tisdag den 25 December 2012 - Ekonomisk prognos för 2012 upplagd


Till vänster i menyn under 'Ekonomi' så finns prognos för 2010 års utfall. Revisorerna ska få allt ekonomiskt underlag under Januari för att medlemmarna på årsstämman ska kunna fastställa ekonomin. Prognosen är dock inte föremål för några stora ändringar.

/Ulf Bresser via Webmaster Magnus Häggblad


.
Måndag den 24 December 2012 - God Jul och gott nytt år önskar Sandöns samfällighetsförening


God Jul och önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening: Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv
.
Onsdag den 7 November 2012 - Höstens vägarbeten

Här kommer några bilder, filmer och information om de vägförbättringar som utförts av NCC under hösten. Arbetena som beskrivs i detta inlägg kostade föreningens 253 medlemsfastigheter 1,14 Miljoner kronor. Då ingår dikning, stenupptagning och trumbyten där så behövdes på nämnda sträckor.

De flesta bilder är klickbara om man vill se en större version.

Underarbetsdelen

Mitt första besök på arbetsplatsen var Måndag den 24 September (v39). Då var det full kubbning med fräsning, hyvling, planering, gruskörning, packning mm


Grusbil anländer till korset Bergtjärn. De första 100 meterna bortom Bergtjärn fick ett decimetertjockt lager innan fräsning för att förstärka vägkroppen.


Film: Grusbil som tippar både bil och släp på en gång.


SCA-kurvan efter fräsning och grusning. Vy österut. Hade lite svårt att ta mig fram med mercan på vissa avsnitt då hyveln inte hunnit fram och ta reda på vissa vallar och högar som uppkommit.


Vy västerut från SCA-kurvan.


Här på sträckan väster om SCA-kurvan jobbade två man och en maskin med att stryka ut grus och bombera vägkroppen. Lastmaskinen hade en ovanligt bred och djup planeringsskopa och var utrustad med dator som hjälpte föraren att få rätt fall.

 
Film: Ljungby in action. De här grabbarna visste hur man körde lastmaskin!

Vy väster mot Bergtjärnskorset där längst borta. Fräskillarna har just börjat köra ett drag.


Början på fräsningen.


Inte den vackraste beläggningen.


Här ser man ännu tydligare att lagningarna är staplade på varandra. KLICKA på bilden för en större version.

 
Film: Fräsning av vägen öster om Bergtjärn med Wirtgen 2000.


En vägbult körs in.


Fräsen går över de uppgrusade första 100 metrarna bortom Bergtjärn.


En väghyvel tjänstgjorde utefter sträckan och strök ut grusbilarnas laster när så behövdes.
Beläggningsdelen

Jag kunde själv inte närvara vid beläggningen så Christer Berglund, föreningens sekreterare tog dessa bilder på asfaltmaskinerna. Detta arbete utfördes 22-23 oktober.

 

Det slutliga resultatet. Detta är vad trafikanter kan förvänta sig nästa sommar.


Vy österöver från brevlådorna, detta är också skarven mellan etapp 1 och etapp 2.


Vy västerut mot 'Brevlådorna'.

 

Film: Jag åker den nyabelagda sträckan vid brevlådorna och har kameran igång. Det blåser så dra ner volymen.


Vy österöver från Bergtjärnskorset


Vy västerut mot Bergtjärnskorset längst bort i bilden.


Film: Jag åker sträckan vid Bergtjärn och filmar.


Vy österöver mot 'SCA-kurvan' längst bort i bild


Vi står nu mitt i SCA-kurvan och ser österöver mot det stora hygget.


Den nya mötesplatsen som anlagts i SCA-kurvan.


Från mötesplatsen och vy österöver. Den belagda delen som man ser var ett mycket dåligt parti.


Vy västerut mot SCA-kurvan.

 

Film: En liten reseskildring över SCA-kurvan.

/Styrelsen; Magnus, Danne, Christer, Ulf, Siv

Fotnot: Uppdateringar och tillägg kan komma att göras under detta inlägg. Om så sker så kommer de att omnämnas här i inläggets nedersta del.

.
Fredag den 31 Augusti 2012 - Vägarbeten


September-Oktober kommer att vara en period med störningar längs Sandövägen.

Onsdagen den 5 September så kommer en mängd stenar i kurvan mitt på SCA-skogen att grävas upp och återfyllning kommer att ske. Arbetet sker med grävmaskin och lastmaskin. Arbetet kommer att genomföras efter det att folk åkt till jobbet. Vi räknar med störningar 09.00-13.00.

Du bör kunna komma förbi och fram med smärre hinder under detta arbete.

Beställning av vägarbeten har skett och åtgärder beskrivna under fliken "flerårsplan" till vänster i menyn kommer att utföras av NCC under September-Oktober månad. Vi vet inte exakt när arbetena kommer att börja. Vi återkommer när NCC meddelar sin tidsplan mer i detalj.

/Styrelsen; Magnus, Danne, Christer, Ulf, Siv

.
Måndag den 28 Maj 2012 - Årsmötesprotokoll


Här kommer årsmötesprotokollet från den 14 Maj 2012. Mötet hölls i vanlig ordning på Håkansö byagård. Deltagarantal ~30 personer.

Protokoll årsstämma för Sandöns samfällighetsförening 14 Maj 2012

/Styrelsen; Magnus, Danne, Christer, Ulf, Siv

.
Torsdag den 19 April 2012 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Måndag 14 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Eric, Siv, Danne


§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningen.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Inkomna motioner.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat, samt debiteringslängd.
§ 12. Val av styrelse. I tur att avgå är styrelseledamöterna Eric Ericsson och Ulf Bresser (Mandattid 2 år), styrelsesuppleanterna Anne Öhlund, Anette Backman och Mats Christofferson. Avgår gör även ordinarie revisorer Lars Lundmark samt Mats-Olov Jonsson samt Birgitta Berglund. (Mandattid 1 år ).
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2013. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Momsavdrag.
§ 15. Flerårsplan.
§ 16. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 17. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgänglig.
§18. Stämmans avslutande.

Årssammanställning 2011 [122Kb]

Verksamhetsberättelse 2011 [12Kb]

Revisionsberättelse Sandöns Samfällighetsförening 2011 [329Kb]

Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2012 [20Kb]

Ekonomisk plan: Planerade utdebiteringar enligt flerårsplen [20Kb]

Information om förväntade statliga bidragsnivåer för Sandövägen [9Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2012 [124Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2012 [8Kb]

2018-07-11: Debiteringslängd borttagen pga GDRP.

/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad

.
Torsdag den 19 April 2012 - Flerårsplan Sandövägen


Styrelsen har utformat en flerårsplan som sträcker sig fram till år 2020. Ta del av planen genom den nya länken 'Flerårsplan' till vänster i menyn. Kalkylerad kostnad vid varje arbetsinsats finns angiven.

Ta del av denna information och tipsa andra medlemmar, flerårsplanen är ett gott underlag för kommande diskussioner på årsstämma där ett beslut om en femårsplan kommer att tas.

/Styrelsen; Magnus, Danne, Eric, Ulf, Siv

.


Nedan finns nyhetsinlägg från: