Söndag den 29 December 2013 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv

2013, Året som gick..

Under 2013 lagades en mängd potthål i vägen ordentligt, med varm asfalt.  Vidare så genomfördes en större mängd dikningsarbeten på både
Etapp-1 och Etapp-2, vilket bör ge större avrinning från dikena.  Vi hoppas att detta ska ge bättre bärighet för vägen de kommande åren.

Etapp 1
Efter beslut på stämman i maj så drog vi igång insatserna i september efter campingsäsongen. En vägtrumma grävdes om, och totalt åtgärdade vi drygt 2,2 kilometer väg genom att lägga på ny asfalt på den gamla, (cirka 80%). På övrig del frästes delar av den gamla asfalten upp, vi lade dit nytt bärlager och toppade med sk Mjog (cirka 20 %).

Vi lånade upp 1,9 miljoner kr av banken, detta ska amorteras på 10 år.

Ekonomi: Utfallet för 2013 ligger helt i linje med den plan som presenterades på årsstämman i maj. Se fliken Ekonomi till vänster på hemsidan.

Kommande år……………..

Nu är hela etapp 1 åtgärdad och större delen av etapp 2. Det återstår bara den sista delen mot Campingen att åtgärda (1,06km). Etapp 2 är totalt 4,2 km lång. Vi hoppas kunna göra samma åtgärder som vi gjort på etapp 1 nuvarnade år, nämligen att kunna lägga på ny asfalt på den gamla vilket är det absolut billigaste sättet.

Förhoppningsvis görs detta till hösten 2014.

Årsstämma kommer att hållas i Håkansö Byagård måndagen 5 maj 2014
Klockan 19.00.

Där ska beslut fattas om att göra om etapp 2 under hösten. Vi räknar med att låna 800 Tkr från banken på 10 år för detta delprojekt.

På 2014 års stämma kommer vi att besluta om utdebiteringen de kommande  åren. I och med att vi har gjort de investeringarna som vi  tror krävs, kommer vi sedan in i en amorteringsfas, fram tom år 2020. Vi hoppas och tror att endast underhåll kommer att krävas.

Detta innebär att för 2014 så kommer vi att debitera ut 25 kr per andel för etapp 1. För etapp 2 så blir utdebiteringen 35 kr per andel. Medlemsavgiften blir  193 kr per fastighet.

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2013 ombeds att omgående meddela detta till:

kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 257 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. Det finns numera inga ställen där vi automatiskt kan finna dessa uppgifter. Förut lämnade Lantmäteriet ut uppgifter på ägarbyten, efter ca 6-8 månaders fördröjning, men numera lämnas inga uppgifter alls. Vi kollar idag fastighetsaffärer i PT men där står ju naturligtvis inget om ni tex byter mailadress.

Så snälla: VI BEHÖVER ER HJÄLP MED DETTA!!

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er:

”Ett Gott Nytt Vägår.”

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Christer, Ulf, Dan.

.
Söndag den 29 December 2013 - Ekonomisk prognos för 2013 upplagd


Till vänster i menyn under 'Ekonomi' så finns prognos för 2013 års utfall. Revisorerna ska få allt ekonomiskt underlag under Januari för att medlemmarna på årsstämman ska kunna fastställa ekonomin. Prognosen är dock inte föremål för några stora ändringar.

/Ulf Bresser via Webmaster Magnus Häggblad


.
Söndag den 29 December 2013 - Sandövägen Etapp 1 - Före och efter ny beläggning.


Dessa två filmklipp visar på vägens skick före och efter beläggningsarbetena på etapp 1.

 

 
Före

 
Efter

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.
Söndag den 29 December 2013 - Vägarbeten hösten 2013

Under sommaren och hösten 2013 så har en hel del arbeten utförts utefter Sandövägen; Bland annat hastighetsmarkeringar, dikningar, trumflyttning, grusning, beläggning. Styrelsen har noga följt arbetena och dokumenterat verksamheten.

Tyvärr så har hemsideuppdateringarna under sommaren/hösten av olika skäl varit få. Nu är dock tiden mogen för medlemmarna i Sandöns samfällighetsförening att få ta del av de vägförbättringsåtgärder som skett under året.På årsstämman diskuterades hastighetsbegränsningar och farthinder. Beslut togs om att märka upp ett utsatt avsnitt av Etapp 2 med gällande hastighet direkt i vägytan. Fyra 50-skyltar anlades mellan 'brevlådorna' och Bergtjärn.

Då etapp 1 skulle få sig en rejäl upprustning av slitytan så gjordes under sensommaren en hel del arbeten i vägområdet.Styrelsen har en tid haft ögonen på en trumma i närheten av hamnlagunen som legat för högt och haft dålig avrinning.Den 7 September så drog Dick Boström & Bertil Dahlberg igång med arbetena.Trumman lyfts bort.

Vägen stängdes under några timmar mitt på dagen. En gatupratare hade under de föregående veckorna ställts ut för att varna för kommande arbeten.

Justering av lutning.

Cathrine Husfeldt såg till att ta sig fram, hon hade för dagen valt moped som färdsätt.

Äntligen kan graven läggas igen!

Sådär, vägen halvt farbar!

När trumbytet var avklarat så vidtog dikning samt uppgrävning av skjutande sten på området kring hamnlagunen.


(Vy västerut, infarten till hamnlagunen borta i svackan till höger)

Diket mittemot hamnlagunen rensades och fördjupades.

På denna plats i backan i närheten av infart hamnlagunen trodde vi att det fanns en stor sten som hela tiden rörde sig och bröt sönder vägbanan.
-Det var ingen sten, utan ett stort lerstråk som gick över vägen.

Leran grävdes ur och forslades bort. Hålet fylldes sedan med grus och packades noggrant.Vy söderöver från infarten från hamnlagunen.

Svarade för schakt och grävarbeten gjorde Bertil Dahlberg och Dick Boström.


Vy västerut från hamnlagunsinfarten.Bilder på dikningsarbetena finns tyvärr ej. Däremot så kan vi förevisa dessa av slutresultatet.

Styrelsen vill här passa på att tacka Bertil Dahlberg & Dick Boström samt medhjälpare för ett väl utfört arbete.Trumman på sin nya plats.En hel hög bilder på en dike kanske inte är så himla spännande. -Men jag ser dessa som ett historiskt dokument som man kan se tillbaka på i en framtid för att eventuellt dra några slutsatser av.


Nu följer några bilder på vägens beskaffenhet innan beläggningsarbetena började.Vy västerut någonstans mitt på Etapp 1.

Så här såg det ut på många ställen.Vanlig syn på senare år.

Mossa.


Underarbeten

När föreningens egna förarbeten var avklarade så var det bara att invänta vår inhyrda entrepenör: NCC.Början av vägen, i höjd med infart Lilla granholmen så frästes vägbanan upp.Detta avsnitt har historiskt varit mycket dåligt. Här frästes ytan och ett tjockt lager bärlager lades ut.

Fotnot: Jag har inga bilder på fräsmaskinen.Hamnlagunsraksträckan.Raksträckan på Etapp 1, just innan postlådorna.

Här extraförstärktes vägkroppen.

Grusbilarna lade ut material och en väghyvel strök ut.

Det var flera tippbilar igång hela tiden.

Beläggningsarbeten.

Äntligen var det dags. Asfaltläggaren på plats!

 

Vy österöver ungefär mitt på etapp 1.

Det nya och det gamla.

Ett rejält lager.

Här har vi grabbarna som fixade det hela.

Asfaltbil på väg att hämta ytterligare ett lass.

Säga vad man vill, men hela arbetsförloppet känns mycket rationellt!

Vägbanan som skulle beläggas penslades med någon sorts smet för att asfaltmassan skulle fästa bättre.
Själva 'asfaltmoppen' syntes inte till.

Här har det tillfälligt tagit slut material.

Nästa lass på plats.

Den här killen pendlade fram och tillbaka och skapade en hårdare yta.

Det gamla och det nya!

Skillnaden är stor!

Kom ihåg att alla bilder är klickbara dvs förstoringsbara.

Den gamla slitbanan är på sina ställen bara 10-15mm tjock.

Provkör den nya vägbanan.

Vägbanan belagd: Det slutliga resultatet

I höjd med hamnlagunen.

Vy upp mot vägens början.

Denna sträcka har varit tvättbrädelik tidigare, inte nu längre.

 

Slitytans tjocklek undersöks.

I höjd med infart Stora Granholmen.Mitt på Etapp 1, vy österut.

Raksträckan före 'postlådorna'

Vid brevlådorna så gjorde asfaltgänget av med den sista asfaltmassan. Räckte bara till halva mötesplatsen.

Många bilder blir det.

"Herrejävlar vad många bilder på vägen" tänker de flesta nu.

Då fortsätter vi med några till, fast nu med stödkant.

Tuta och kör!

/Styrelsen; Magnus, Danne, Christer, Ulf, Siv

Fotnot: Uppdateringar och tillägg kan komma att göras under detta inlägg. Om så sker så kommer de att omnämnas här i inläggets nedersta del.

.
Söndag den 1 September 2013 - Vägarbeten


OBS!
Sandövägen kommer att vara avstängd den 7 September mellan 09.00 och 14.00 för trumbyte. Trumman som skall bytas befinner sig i höjd med 'Lagunen' / båthamnen i vägens början, så hela vägen kommer att påverkas.

Tidsspannet 09.00 - 14.00 är väl tilltaget, och vi räknar inte med att det kommer att vara ett totalt stopp mer än cirka 30-40 minuter. Inlejda entrepenörer kommer efter att ha fört fram erforderligt material till platsen göra själva avgrävningen och trumbytet så raskt som bara är möjligt.

Således: Om du råkar hamna precis mitt i trumbytet så kan du få vänta 20-40 minuter på sin höjd.

Mer information om övriga planerade vägarbeten kommer. Titta tillbaka till sidan de närmaste dagarna.


Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening.

Magnus, Ulf, Christer, Siv, Danne


.
Lördag den 18 Maj 2013 - Årsstämman avklarad

Årsstämman gick av stapeln den 7 Maj 2013. Stämman fick ta ställning till en större väginvestering på etapp 1 samt en motion som inlämnats angåend flytt av 3.5tons-skylten till början etapp 2. Ladda hem och läs protokollet nedan!

Protokoll årsstämma Sandöns Samfällighetsförening 2013 [500Kb] Protokoll uppdaterat och vidimerat 20 Maj.Stämman inleddes med att Andreas Asplund från Trafikverket informerade om den kommande vägomdragningen. Borgaruddsvvägen får en ny anslutning till E4 och kortfattat så påverkar det föreningen mycket lite.

Mötesdeltagare.

Presidiet sitter samlat vid bordet i mitten och förevisar ekonomin för de kommande åren.

Mötesordförande Christer Berglund och Sekreterare Per Öhlund.

Kassör Ulf Bresser visar och berättar med hjälp av Excel-ark och power point. Datorn är kopplad till en projektor.

En kaffe på det så syns vi nästa år igen!

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Danne, Siv, Christer, Ulf


.
Söndag den 14 April 2013 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Tisdag den 7 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Christer, Siv, Danne


§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Inkomna motioner - Förslag om flytt av 3,5 tonsskylten till början etapp 2.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat, samt debiteringslängd.
§ 12. Vägarbeten Etapp 1 2013: Presentation och genomgång av styrelsens förslag.
Beslut.
§ 13. Val av styrelsefunktionärer.
§ 14. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2013. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 15. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 16. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 17. Stämmans avslutande.

(Informationsstund från vägverket angående den nya anslutningen till Borgaruddsvägen kommer att hållas. Lämpligtvis före mötet.)

Årssammanställning 2012 [141Kb]

Verksamhetsberättelse 2012 [105Kb] Ny 2013-04-23

Revisionsberättelse Sandöns Samfällighetsförening 2012 [398Kb]

Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2013 [21Kb]

Ekonomisk plan 2010-2026: Planerade utdebiteringar enligt flerårsplan [191Kb] Uppdaterad 2013-04-24

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2013 [147Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2013 [7Kb]


Ytterligare information kan tillkomma, var vänlig besök denna sida igen.
2013-04-23: Verksamhetsberättelse tillagd.
2013-04-24: Ekonomisk plan uppdaterad.
2018-07-11: Debiteringslängd borttagen pga GDRP.

För alla intresserade: Vägverket kommer att närvara på mötet i form av Andreas Asplund, projektledare för ombyggnaden av den allmäna vägen från E4 fram till Sandövägens början. Andreas kommer att hålla en 15 minuter lång information om projekt Boviken-Rosvik och om hur detta kommer att påverka föreningen på sikt. Ytterligare information på vägverkets hemsida HÄR och HÄR.


Klicka för större bild. Och ja, vägen går rakt igenom Sandlabergets högsta punkt.

/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad

.


Nedan finns nyhetsinlägg från: