Torsdag den 31 December 2015 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv

 

 

2015, Året som gått…..

2015 har varit året då vi för första gången på länge inte gjorde några större investeringar! Samtliga projekt blev klara år 2014, så vi har bara haft underhåll att klara av. Vi hade ej heller några dikeskörningar med medföljande vägskador under året vilket vi är glada för. 2014 hade vi fyra dikeskörningar varav två gå direkt till försäkringbolagen. Men två stycken fick vi som förening själva betala, då vi inte fick fram vem som hade kört i diket och skadat vägen.

Räntan har dessutom gått ner och totalt så gick vi 42.000 bättre än budget. Vi får hoppas att denna trend fortsätter även
nästa år!

En stor förändring mot tidigare år är att vi nu har en ny plogentrepenör. Ny entrepenör är BDX-anslutna Isakssons Åkeri (Harrbäcken). Föreningen vill också passa på att tacka den gamla entrepenören Dick Boström för de år av samarbete vi haft.

En liten dikesrensning av ett dike vid kilometer 0,5 för att öka vattenavrinningen har gjorts.

Nedan visas utfall per etapp!

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2015 ombeds att omgående meddela detta till: kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 257 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. -Vi behöver er hjälp med detta!

Årsmötet nästa år blir måndagen 2/5 2016.

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er: ”Ett Gott Nytt Vägår.”

/ Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Christer, Ulf, Dan.

.
Lördag den 16 Maj 2015 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Protokoll ordinarie årsstämma för Sandöns Samfällighetsförening 5 Maj 2015 [2.1Mb]

Här kommer protokoll med bilagor från årets årsstämma. När tid medgiver så kommer en utförligare rapport och några foton att läggas upp.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.
Tisdag den 21 April 2015 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Tisdag den 5 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Kallelse i Piteå-Tidningen den 21 April 2015 [BILDLÄNK]

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Christer, Siv, Danne

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Avrapportering av föregående årsmötes uppdrag till styrelsen om kontroll av hastighetsbegränsningar.
§ 10. Motion om sänkning av hastighet längs hela Sandövägen till 50km/h.
§ 11. Motion om att byta plogentrepenör.
§ 12. Ersättning till styrelse och revisorer.
§
13. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
§ 14. Val av styrelsefunktionärer.
§ 15. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2015. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 16. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 17. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 18. Stämmans avslutande.

 

Verksamhetsberättelse 2014 [47Kb]

Revisionsberättelse 2014 [41Kb]

Ekonomisk plan (Inkomst och utgiftsstat) 2015 [140Kb]

Motion om byte av plogentrepenör [14Kb]

Motion om byte sänkning av hastigheten längs hela Sandövägen till 50km/h [106Kb]

Underlag för föreningens statliga investeringsstöd och bidrag [12Kb]

Prognos 2015-2024 [750Kb]

Årssammanställning Sandöns Samfällighetsförening 2014 [140Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2015 [75Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2015 [56Kb]


2018-07-11 - Debiteringslängd borttagen pga GDRP.
/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad


.
Tisdag den 7 April 2015 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening valde att den 7 April stänga av Sandövägen för trafik tyngre än 3,5 ton.

Vägen kommer att vara avstängd till slutet av Maj. Den öppnas igen när styrelsen bedömer den farbar med full last.

Har du en transport du önskar göra trots att vägen är avstängd?

-Kontakta Magnus, 070-6660379 så tar vi ett snabbt beslut inom styrelsen huruvida vi kan göra ett undantag.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: