Torsdag den 29 December 2016 - Gott nytt år!


Gott nytt år samt en god fortsättning önskar styrelsen för Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Christer, Danne & Siv

 

2016 - Året som gått..

2016 var året då vi inte gjorde så mycket.. investeringar. -Samtliga väginvesteringar blev klara år 2014, så vi har bara haft underhåll att klara av. Året präglades istället av 'naturkatastrofer'.

I våras så hade vi översvämning av vägen ovanför Bergtjärn. Detta tack vare SCAs avverkningar som skapat stora ytor som nu tinar på ett annat sätt och skickar vatten mycket vatten mot vägen. Vi hade även en storm som fällde några träd över vägen. Se följande bilder samt bildtexter:


Vägavsnittet bortom Bergtjärnsinfarten.

Vi har nu satt ut slangar i de trummor som påverkas så att det ska ha en bättre möjlighet att tina i vårsolen.


Ulf & Magnus från styrelsen i slangläggartagen.


Utöver översvämningen så hade vi en storm under sommaren som gjorde vägen oframkomlig. Ingmar Häggblad fick åka ut med motorsågen för att rensa upp.

Det var inte bara ett träd som hotade att ramla ner på vägen, och det blåste som bara den vid tillfället. Träd blåste ner längre bort medan vi höll på.

Först roten

Sedan resten.Klart! (Vi vågade inte röra träd som hängde på elverkets linjer). Jag fick inget kort på bilarna som stod och väntade, men det var säkert en 5-10 bilar som väntade på att passera.

 

Tack och lov hade vi inga dikeskörningar under 2016 utan har klarat oss från kostnader för detta.

Vi fick tag på entrepenör med rätt utrustning och tidigarelade slagning av dikenas fram och bakkanter med ett år. Entreprenören
gjorde ett i vårt tycke bra arbete.

Några stug/tomtägare har dock att vänta en anmodan om att göra i ordning växtlighet mot vägen.

Det ekonomiska utfallet ligger vi på den lagda budgeten, men vi ligger på plus på
räntekostnaderna, 25 kkr.

I övrigt har vi gjort det som beslutades på årsstämman.

Det beslutades att fortsätta leja in BDX som plogentreprenör för kommande vintrar.

Nedan visas ekonomiskt utfall per etapp:

 

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2016 ombeds att omgående meddela detta till: kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 257 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. -Vi behöver er hjälp med detta!

Årsmötet nästa år blir måndagen 2/5 2016.

Med hopp om ännu bättre väg kommande år, vill vi önska er: ”Ett Gott Nytt Vägår.”

/Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Ann, Ulf, Dan.

.
Lördag den 14 April 2016 - Årsstämmoprotokoll 2016

Protokoll årsstämma 2016 - Håkansö Byagård

 

Protokoll årsmötet av den 2:a Maj 2016

Ska försöka följa upp med en liten rapport samt några bilder från mötet.

/Magnus Häggblad, Ordförande


.
Tisdag den 18 April 2016 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Tisdag den 2 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Kallelse i Piteå-Tidningen den 14 April 2016

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Christer, Siv, Danne

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Avrapportering av föregående årsmötes uppdrag till styrelsen om placering av hastighetsskyltar.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§
11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
§ 12. Val av styrelsefunktionärer.
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2017. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 15. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 16. Stämmans avslutande.

 

Verksamhetsberättelse 2015 [57Kb]

Revisionsberättelse 2015 [590Kb]

Årssammanställning Sandöns Samfällighetsförening 2015 [82Kb]

Antal plogsvängar [82Kb]

Inkomst och utgiftsstat Sandöns Samfällighetsförening 2016 [905Kb]

Erhållna statliga och kommunala bidrag 2011-2016 [23Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2016 [123Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Förslag på fördelning av arvoden 2016 [34Kb]

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2016 [53Kb]


Sidan uppdaterad 2016-04-29 med Inkomst och utgiftsstat, Erhållna bidrag
Sidan uppdaterad 2016-05-02 med Förslag på arvoden 2016
Sidan uppdaterad 2018-07-11 - Debiteringslängd borttagen pga GDRP
/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad


.
Tisdag den 5 April 2016 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening valde att den 5 April stänga av Sandövägen för trafik tyngre än 3,5 ton.

Vägen kommer att vara avstängd till slutet av Maj. Den öppnas igen när styrelsen bedömer den farbar med full last.

Har du en transport du önskar göra trots att vägen är avstängd?

-Kontakta Magnus, 070-6660379 så tar vi ett snabbt beslut inom styrelsen huruvida vi kan göra ett undantag.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: