Lördag den 30 December 2017 - Året som gick..

Gott nytt år och en god fortsättning önskar Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening!

/Magnus, Danne, Ann, Ulf, Siv

Här följer en liten krönika över 2017 och det år som gått:

Föreningen har under året inte gjort några större nämnvärda investeringar. Vägbeläggningen håller bra. Styrelsen har vägen under tät uppsikt.

Sandövägen har numera full BK-klassning. Tidigare begränsades vår enskilda väg av den första sträckan från E4 till vägens början av den allmänna vägens BK2-klassning. Nu när den nya vägen finns på plats så finns inte denna begränsning mer.

Mindre justeringar av hastigheten på etapp 1 har utförts i enlighet med stämmans uppdrag från 2016 års årsmöte. Läs gärna årets årsmötesprotokoll för mer information.

I samband med trafikverkets besiktning av vägen så framkom behöv av siktröjning på några fastigheter i höjd med Sandösundet. Brev är utskickade till berörda markägare under sensommaren. Styrelsen har för avsikt att först påminna de fastighetsägare som inte utfört påbjuden siktröjning samt om den inte utförs utföra den samt fakturera fastigheterna. OBS! Detta gäller ett fåtal fastigheter i höjd med Sandösundet/Bergtjärn. Brev kommer att skickas ut till berörda.

Ett antal mindre vägskador har uppkommit i vägkanterna i samband med enskilda delägares maskinarbeten. Utskick har sänts ut med uppmaning om att i första hand reparera skadorna själv med repkit som finns till överkomliga priser i handeln.

 

Utfallet för året är som följer nedan:

Styrelsen märker av ett ökat antal förfrågningar om undantag för transporter under förfallsperioden (tjällossningen, den period vägen är för mjuk för tung trafik). Folk har blivit mycket duktiga på att höra av sig till styrelsen och oftast så löser vi i samförstånd transporterna och hänvisar förfrågaren till tidiga kalla morgnar i avstängningsperiodens början eller slut. Dock så har vi i vissa fall nekat transport mitt under avstängningsperioden.

Styrelsen förstår att suget efter att komma igång med byggprojekten är stort på vårkanten och att frustrationen stiger när man måste vänta ut avstängningsperioden till i början av Juni för att få ut en lastbil med material eller en entrepenadmaskin.

Tyvärr så är läget som det är. Vägen är avstängd under en viss period.

Styrelsen erfar tyvärr ett ökat "tjuvkörande" längs vägen under förfallsperioden. Styrelsen är ingen poliskår, men vi hör det mesta. Människor hör av sig och undrar varför en lastbil med en grävmaskin på eller något annat tungt är siktat efter vägen när den borde vara avstängd. Vårt svar är oftast "Ingen aning" och resulterar inte i något ytterligare. Vi vet inte vem/var/när/hur.

Styrelsen ser allvarligt på att detta och vill härmed göra ett tydligt ställningstagande. Under år 2018 så kommer all överträdelse av avstängningsperioden att resultera i en polisanmälan. En skylt kommer att köpas in som förtydligar detta och kommer att anslås i vägens början. Informationsbrev har även skickats ut till en skara delägare samt till Piteåortens åkeriföretagare med information och påminnelse om vägens avstängningsperiod. Ett centralt register hos trafikverket som åkerier är skyldiga att ha uppsikt över sätter egentligen begränsningen för yrkesutövande chaufförer. Men detta glöms ibland bort har styrelsen erfarit.


Förslag på skylt att anslå i vägens början.
(Datumet stämmer inte, skylttillverkaren har i denna offert felaktigt skrivit 21 istället för 31)

Övrigt:

De medlemmar som bytt mail och bostadsadress under 2015 ombeds att omgående meddela detta till: kassor@sandovagen.se

Föreningen består av 257 medlemsfastigheter och ett av styrelsens största och svåraste jobb är att underhålla medlemsregistret. För detta behöver vi er aktiva medverkan. Så fort ni bytt mail eller postadress måste ni meddela detta till oss. -Vi behöver er hjälp med detta!

Årsmötet nästa år blir måndagen 2/5 2018.

-Därmed vill vi önska er alla ett gott nytt vägår!

/ Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening: Magnus, Siv, Ann, Ulf, Dan.


.
Söndag den 24 December 2017 - God Jul!

God Jul alla delägare i Sandöns Samfällighetsförening!

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening

Magnus, Danne, Ann, Ulf, Siv.
Fredag den 12 Maj 2017 - Årsmötet avklarat

Årsmötesprotokoll Sandöns Samfällighetsförening 2017 [274Kb]


Årsmötet 2017 inföll en tisdagsafton den 2:a Maj. Mötet hade något färre deltagare än normalt. Astrid Häggblad stod för uppskattad fikaservering, tyvärr har vi ingen bild på brödbordet.

Mötet var snabbt avklarat och innehöll inga kontroversiella frågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet och blev återvalda.

Det mest spännande ur ordförandes synvinkel var avrapporteringen av de två förslag/uppdrag som styrelsen fått under diskussionsstunden på föregående årsmöte:

1. Stämman 2016 önskade en hastighetsökning till 70km/h på sträckan efter hamnen/lagunen i början av vägen. Även på förslag stod en hastighetssänkning av vägens första del, från fiskar Berglund fram till lagunen från 70 till 50km/h.

Styrelsen kunde på stämman redogöra för sitt ställningstagande till de förslag som inkommit samt om möten med länsstyrelse samt efterföljande skriftväxling vilket resulterade i att föreslagen hastighetsökning från hamnen/laguen bifallits, men föreslagen hastighetssänkning inte accepterades.

2. Stämman 2016 undrade om vägen är BK1 eller BK2. -Tidigare så har vägverkets anslutningsväg från E4 -> fiskar Berglund haft BK2, vilket resulterat i att vår väg alltid och per automatik haft BK2. Men efter vägverkets omdragning av vägen över berget så har anslutningsvägens BK2-klassning försvunnit. Det innebär att vår väg 'plötsligt' klassats upp från BK2->BK1.

Vid möte med representant/väginspektör för trafikverket så framgick med tydlighet att vår väg är BK1 (högsta bärighet) när den är öppen för trafik. Detta iom att den uppbär statsbidrag. Ingen möjlighet eller diskussion är möjlig i detta ärende. -Vilket är lite uppseendeväckande.

Övrigt: Stämman undrade varför trafikverkets väg mellan den nya skärningen över berget och fram till fiskar Berglund var så erbarmeligt dålig. Ordförande rapporterade att trafikverket saknar pengar, men lovade att stöta på dem igen för att eventuellt få dem att åtgärda dessa 350m.

/Magnus Häggblad, Ordförande.

Jag vill även ta detta tillfälle i akt att tacka min styrelse samt valberedningen och revisorerna för sitt engagemang och väl utförda arbete. TACK!

 


Vy från ordförandeplats under mötet.Föreningens hemsida samt alla årsmöteshandlingar förevisades på storbild.Efter årsmötet höll den (återvalda) styrelsen konstituerande möte.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.
Tisdag den 18 April 2017 - Kallelse till årsstämma


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Tisdag den 2 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Ann, Siv, DanneAnnons Piteå-Tidningen 19/4-2017

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Kallelsen för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Avrapportering av föregående årsmötes uppdrag till styrelsen om hastighetsbegränsning samt omskyltning av etapp 1.
§ 10. Avrapportering av föregående årsmötes uppdrag till styrelsen gällande kontroll av bärighetsklassning av vägen efter den ombyggda anslutningsvägen från E4.
§ 10. Ersättning till styrelse och revisorer.
§
11. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd.
§ 12. Val av styrelsefunktionärer.
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2018. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 15. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 16. Stämmans avslutande.

Verksamhetsberättelse 2016 [38Kb]

Revisionsberättelse 2016 [439Kb]

Årssammanställning Sandöns Samfällighetsförening 2016 [79Kb]

Antal plogsvängar [280Kb]

Prognos / Inkomst och utgiftsstat Sandöns Samfällighetsförening 2017 [407Kb]

Erhållna statliga och kommunala bidrag 2011-2017 [19Kb]

Debiteringslängd Sandöns Samfällighetsförening 2017 [123Kb] - BORTTAGEN PGA GDRP

Förslag på fördelning av arvoden 2017 [37Kb]

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2017 [53Kb]


2017-05-01 - Verksamhetsberättelse inlagd.
2018-07-11 - Debiteringslängd borttagen pga GDRP
/Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening via Webmaster och tillika Ordförande Magnus Häggblad


.
Måndag den 10 April 2017 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Styrelsen för Sandöns samfällighetsförening valde den 10 April att stänga av Sandövägen för trafik tyngre än 3,5 ton.

Vägen kommer att vara avstängd till slutet av Maj. Den öppnas igen när styrelsen bedömer den farbar med full last.

Har du en transport du önskar göra trots att vägen är avstängd?

-Kontakta Magnus, 070-6660379 så tar vi ett snabbt beslut inom styrelsen huruvida vi kan göra ett undantag.

/Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: