Fredag den 27 December 2019 - Året som gått


Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening önskar alla medlemmar ett Gott nytt år!

Året som gick: 2019

-Så har ännu ett år har gått i Sandövägens Samfällighetsförening. Det har varit ett lugnt år, men har ändå hänt en hel del efter vägen.

Det har utförts reparation av skadorna efter lastbilskrashen i höjd med semesterhemmet. Försäkringar har täckt upp samtliga uppkomna kostnader.Vy österut i höjd med semesterhemmet.

Det har skett nedläggning av fiber på vägens första del samt ett stycke in på etapp 2. Piteå Energi kontaktade oss tidigt och efterhörde vår inställning, och givetvis så var vi med på noterna. Styrelsen informerade om projektet på årsstämman. Vi har inte hört att det ska ha varit några problem i samband med grävarbetena, men om någon har upplevt några problem så kontakta oss gärna.Optobrunn innan förläggning i mark.


En vanlig syn under sommaren.
Slangar och ledningar överallt.


Så till en nyhet för nästa år. -På årsstämman 2020 så kommer inte vår eminente kassör Ulf Bresser att låta sig omväljas. Ulf meddelade detta redan för två år sedan och efter 12,5 år i tjänst så förtjänar han verkligen att få stiga åt sidan med flaggan i topp. Ulf var med på den gamla goda tiden då föreningen hade både motsättningar och bekymmer. Detta till skillnad från idag då föreningen står helt utan konflikter och med en god kontroll och plan för framtida verksamhet.

En kassör i en förening är till största del en anonym person som arbetar i bakgrunden, men det är en enormt viktig kugge för att verksamheten överhuvudtaget skall fungera. Utan Ulf Bresser så hade inte föreningen sett ut som den gör idag.

För att belysa både Ulfs gärning och hans avgång så har jag, Magnus besökt Ulf under julhelgen för att förätta en liten intervju! -Håll till godo!

Magnus: Skulle du kunna presentera dig lite snabbt? -De flesta betalar bara sina vägräkningar till dig och vet kanske inte vem du är?
Ulf: Ulf Bresser, fastboende på Bergtjärn, föredetta ekonomichef samt affärscontroller på Telia. 72 år. Gillar att röra på mig medelst skridskor och skidor på vintrarna.

Magnus: Jaha Ulf, på stämman 2020 så stiger du av som kassör i föreningen. Hur känns det?
Ulf: Det är väl lite blandade känslor, det har varit en mycket positiv upplevelse men nu tycker jag att jag har gjort min tjänstgöring i föreningen och tänkte jag att någon yngre förmåga skulle få ta vid . Jag är 72 år och det är dags att jag skolar in min efterträdare.

Magnus: Du kan tänka dig att hjälpa den nya kassören att komma igång med sitt arbete och att finnas tillgänglig för frågor?
Ulf: Javisst, det är inga problem!

Magnus: Vad innebär det i praktiken att vara kassör i Sandöns samfällighetsförening och vad skulle du vilja se för person på denna position?
Ulf: Det är en fördel om man är ordningssam i största allmänhet, men de flesta skulle jag säga klarar jobbet då uppdraget vid det här laget är ganska strukturerat. Det är sällan något som är jättebrådskande och vi använder dataprogram för bokföring och fakturering. (Visma/SPCS Förening). Föreningen har cirka 120 verifikat per år men det mesta härrör till medlemsavgifterna som kommer in i början av året. Jag sköter föreningen utspritt över året på ca 1,5 arbetsvecka.

Magnus: Vad har föreningens kassör för arvode och vad tycker du om dess storlek?
Ulf: 7000:-/år före skatt vilket är i linje med den totala arvodessumman om 30.000/år före skatt till hela styrelsen. Personligen så har jag inga invändningar, men visst kan man tycka att det är lite lågt med det ansvar man har. Men för min egen del så anser jag att man även kan utföra ideellt arbete i föreningens regi.

Magnus: Hur tycker du som kassör att föreningen fungerar i dagsläget?
Ulf: Utomordentligt bra. Vi har ett gott samarbete och inga surdegar eller eftersläpande projekt. I dagsläget så är hela vägen i bra skick vi betalar just nu bara av våra lån och är skuldfria 2024. Föreningen har även ett gott samarbete med den anslutande vägen ut till Mjoön vilket är roligt! Det löpande vägunderhållet som plogning sköter sig självt i åtminstone 3-årsperioder som vi har mellan upphandlingarna.

Magnus: Har du några intressanta eller roliga händelser från dessa 12,5 år som du kan berätta om?
Ulf: Det finns många, men givetvis att vi båda samt dåvarande styrelse var delaktiga till att lösa många av de knutar och problem som föreningen stod inför runt 2008-2009. Vi löste det med lagbok, regelverk och struktur. -Ett av de mer stimulerande upplevelserna var när jag i början av min bana som ekonomiskt ansvarig i föreningen upptäckte att företag som betalade vägavgift hade rätt till momsåterbetalning vilket påverkade framför allt campingen positivt då det fanns ett ackumulerat momsöverskott hos skatteverket. Nuförtiden får alla som har över 333:- en specifikation om utbetalning, banken hanterar inte lägre belopp. Det är lite olika mellan åren hur många som får tillbaka pengar, men det kan röra sig om allt mellan 30 och 90st.

Magnus: Stålsätt dig nu Ulf, men jag måste i alla fall fråga: -Du kan inte tänka dig att fortsätta som kassör några år till?
Ulf: Nej, nu får det vara nog för min del. Föreningen är lättskött och det är ett gynnsamt läge för alla parter att lämna över uppdraget nu!

Magnus: God Jul och Gott nytt år Ulf!
Ulf: Vi syns den 11 Januari för genomgång av bokföringen tillsammans med revisorerna. -Och God Jul och Gott nytt år på dig också!


Ulf Bresser, avgående kassör.

Nedan följer rapport över 2019 års ekonomiska slutliga utfall.

Fotnot: Ekonomisk redovisning tilllagd 2020-01-02

 
.
Fredag den 17 Maj 2019 - Årsmötet avklarat

Årsmötesprotokoll Sandöns Samfällighetsförening 2019


Årsmötet 2019 inföll tisdagen den 7:e Maj. Mötet hade väldigt få deltagare. Ett minimum utöver styrelsen och närmast sörjande dök upp. Tråkigt med tanke på föreningens storlek. Astrid Häggblad och den alltid så raske Dan Henricsson stod för kaffekokning och fikaservering.

Mötet var snabbt avklarat och innehöll inga kontroversiella frågor. Styrelsen fick ansvarsfrihet och återval skedde.
Ingen stor uppslutning i år.Information skedde om PiteEnergis nedläggning av fiber i yttre dikesslänt samt om föreningens arbete med GDPR.

En tanke vädrades om att samarbeta med Mjoöns förening om att på något sätt dela årsstämmodag för att öka närvaron.

Upplysningsvis så kommer föreningens kassör Ulf Bresser nästa år inte låta sig väljas om utan han tänker sluta efter cirka 12 år i föreningens tjänst. -Föreningen står således inför en delikat uppgift!Jag vill ta detta tillfälle i akt att tacka min styrelse samt valberedningen och revisorerna för sitt engagemang och väl utförda arbete. TACK!

/Magnus Häggblad, Ordförande.Efter årsmötet höll den (återvalda) styrelsen konstituerande möte.

Glad sommar! /Styrelsen Sandöns samfällighetsförening


.
Fredagen den 26 April 2019 - Kallelse till årsstämma

 


Sandöns samfällighetsförening kallar till
årsstämma
Tisdagen den 7 Maj kl. 19.00 Håkansö Byagård

1

Styrelsen för Sandöns Samfällighetsförening hälsar alla varmt välkomna!

Magnus, Ulf, Ann, Siv, DanneUrklipp ur Piteå-Tidningen 26 April


Dagordning

§ 1. Stämmans öppnande.
§ 2. Val av ordförande för stämman.
§ 3. Val av sekreterare för stämman.
§ 4. Val av två justeringsmän för stämmoprotokollet.
§ 5. Godkännande av kallelse för föreningsstämman.
§ 6. Dagordningens godkännande.
§ 7. Styrelsens och revisorernas berättelse.
§ 8. Ansvarsfrihet för styrelsen.
§ 9. Ersättning till styrelse och revisorer.
§ 10. Styrelsens förslag till inkomst och utgiftsstat samt debiteringslängd. Förslag om 185kr i avgift per fastighet samt 35kr per andel.
§ 12. Val av styrelsefunktionärer.
§ 13. Val av tre ledamöter till valberedningen inför årsstämman 2020. En av ledamöterna skall väljas att vara sammankallande.
§ 14. Godkännande av fiberförläggning längs Etapp 1 av vägen.
§ 15. Information om föreningens hantering av GDPR.
§ 14. Övriga frågor - Diskussionsstund.
§ 15. Meddelande om tid och plats när stämmoprotokollet skall finnas tillgängligt.
§ 16. Stämmans avslutande.

Verksamhetsberättelse 2018

Revisionsberättelse 2018

Inkomst och utgiftsstat 2019

Prognos (Utfall) 2018

Ekonomisk prognos fram till 2026

Antal plogsvängar 2018

Förslag vägavgifter 2019-2024

Kommunala och statliga bidrag

Förslag på fördelning av arvoden 2019

Fullmaktsformulär för eventuell röstning på årsstämman 2019


Delägarförteckning finns ej upplagd på hemsidan pga GDPR. Kontakta ordförande för mer information.


2019-04-30: Kompletterande handlingar upplagda.

.
Onsdagen den 17 April 2019 - Sandövägen avstängd under förfallsperioden

Sandövägen stängdes den 17 April av för trafik med fordon tyngre än 3,5 ton.

Har du en transport du önskar göra trots att vägen är avstängd? Fortfarande kan vissa undantag medges men kontakt med styrelsen krävs 070-6660379, 070-6979470

Mvh / Styrelsen Sandöns Samfällighetsförening

Magnus, Ulf, Siv, Ann, Danne

.

 

Nedan finns nyhetsinlägg från: